GML bestand

De geometrische informatie van een Geografisch Informatieobject, wordt vastgelegd in een GML bestand, conform de GML standaard.

GeometryPropertyType (entiteit)AbstractFeatureType (entiteit)Geo-informatieobject vaststelling (entiteit)Normwaarde (entiteit)Norm informatie (entiteit)GIO deel (entiteit)GIO delen (entiteit)Groep (entiteit)Geografische context (entiteit)Locatie (entiteit)Geo-informatieobject versie (entiteit)Vaststellingscontext (entiteit)Informatieobjectinhoud (entiteit)Informatieobjectversie (entiteit)

Elementen

AbstractFeatureType
Beschrijving

AbstractFeatureType is een extensie van AbstractGMLType

Generalisatie van Gebied (entiteit), Geo-informatieobject vaststelling (entiteit), Geo-informatieobject versie (entiteit), Locatie (entiteit)
Zie ook Officiële-publicatieversie (onderwerp)
GIO deel
Beschrijving

Een locatiegroep, aanduiding bij een Locatie tot welke locatiegroep/GIO-deel deze Locatie behoort.

Zie ook Juridisch geborgde bronobjecten (onderwerp), Symbolisatie (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Groep ID string 1..1
GIO delen
Beschrijving

Container omvat de lijst van voorkomende locatiegroepen(GIO-delen) in deze GIO.

Zie ook Symbolisatie (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Groepen Groep (entiteit) 1..1
Geo-informatieobject vaststelling
Specialisatie van AbstractFeatureType (entiteit), Module (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Was STOP identificatie (entiteit) 0..1
Geo-informatieobject versie
Specialisatie van AbstractFeatureType (entiteit), Informatieobjectinhoud (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Juridisch geborgde bronobjecten (onderwerp), Symbolisatie (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
FRBRWork STOP identificatie (entiteit) 1..1
FRBRExpression STOP identificatie (entiteit) 1..1
Locaties Locatie (entiteit) 1..*
Geografische context
Definitie

STOP-module waarin de geografische context waarin een besluit tot het vaststellen van een GIO genomen is wordt vastgelegd.

Specialisatie van Module (entiteit), Vaststellingscontext (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Achtergrondverwijzing string 1..1

Een verwijzing naar de achtergrondkaart die getoond is bij het vaststellen van het GIO

Achtergrond actualiteit date 1..1

Aanduiding van de actualiteit van de achtergrondkaart waar Achtergrondverwijzing (eigenschap van Geografische context) naar verwijst

Nauwkeurigheid int 0..1

Gerealiseerde geometrische nauwkeurigheid van de geometrie van het object ten opzichte van de werkelijkheid (zoals in de achtergrond is weergegeven) uitgedrukt in decimeters.

Context GIO STOP identificatie (entiteit) 0..*

een lijst van één of meer verwijzingen naar bestaande GIOs die als context gebruikt voor het bepalen van een nieuwe GIO zijn gebruikt

GeometryPropertyType
Beschrijving

Geometrie van de Locatie. Zie Geometrie (eigenschap van Locatie)

Zie ook Officiële-publicatieversie (onderwerp)
Groep
Beschrijving

Definitie van een locatiegroep binnen een GIO. Koppelt het groepID aan het label van deze groep.

Zie ook Juridisch geborgde bronobjecten (onderwerp), Symbolisatie (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
ID string 1..1

Identificatie van de locatiegroep, komt terug bij elke Locatie die tot deze groep behoort.

Label string 1..1

Naam van de locatiegroep

Informatieobjectinhoud
Generalisatie van Geo-informatieobject versie (entiteit), PDF document (entiteit)
Zie ook Geo-informatieobject (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Juridisch geborgde bronobjecten (onderwerp), PDF-document (onderwerp), Revisies (onderwerp)
Informatieobjectversie
Definitie

Een versie van een Informatieobject (entiteit)

Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Zie ook Actuele toestanden (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Consolidatie-informatie (onderwerp), Geo-informatieobject (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Juridisch geborgde bronobjecten (onderwerp), Metadata (onderwerp), Metadata (onderwerp), Officiële publicaties (onderwerp), PDF-document (onderwerp), Rectificatie (onderwerp), Regeling en regelingversie (onderwerp), Revisies (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een besluit (onderwerp), Toelichtingrelaties voor een regeling (onderwerp)
Locatie
Beschrijving

Geometrie in het GIO.

Specialisatie van AbstractFeatureType (entiteit)
Zie ook Juridisch geborgde bronobjecten (onderwerp), Symbolisatie (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Naam string 1..1
Geometrie basisgeo:Geometrie 1..1
Norm informatie
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Norm ID string 1..1
Norm label string 1..1
Eenheid ID string 0..1
Eenheid label string 0..1
Normwaarde
Beschrijving

Van toepassing zijnde normwaarde op bijbehorende Locatie.

Zie ook Symbolisatie (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Kwalitatief string 0..1
Kwantitatief double 0..1
Vaststellingscontext
Beschrijving

Informatie die gebruikt is/wordt bij de vaststelling van een besluit om te constateren dat de informatie in het informatieobject overeenkomt met hetgeen besloten wordt. Relevant als een versie van een Juridisch informatieobject (entiteit) onderdeel is van een besluit en met het besluit bekendgemaakt wordt.

Als een informatieobject informatie bevat die niet direct door eenieder te duiden is, zal de correctheid daarvan worden beoordeeld door het te vergelijken met andere informatie. De geometrische afbakening van een gebied wordt bijvoorbeeld gegeven door coördinaten waarvan de waarden in het algemeen nietszeggend zijn; pas door ze te vergelijken met coördinaten van andere (bekende) objecten of gebieden kan de correctheid vastgesteld worden. De vergelijking met andere coördinaten vindt meestal plaats door een gebied over een achtergrondkaart te projecten. De achtergrondkaart vormt dan de vaststellingscontext van het gebied.

Generalisatie van Geografische context (entiteit)
Zie ook Geo-informatieobject (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp)