Het FRBR model

Item (entiteit)Manifestation (entiteit)Expression (entiteit)Work (entiteit)
Het model dat STOP hanteert voor instrumenten, instrumentversies en modules is gebaseerd op de Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR). In FRBR wordt onderscheid gemaakt in een work, expression, manifestation en item. De betekenis ervan wordt vaak uitgelegd aan de hand van het voorbeeld van een boek:
Een boek in de zin van een fysiek object dat vast te pakken is wordt in FRBR aangemerkt als item.
Een voorbeeld van het digitale equivalent is een bestand of e-mail bijvoegsel. Waar een fysiek item kenmerken heeft als de staat waarin het verkeert, of het ezelsoren heeft, heeft een digitaal item als kenmerk een bestandsnaam, locatie waar het te vinden is, of grootte in bytes.
Een boek in de zin van een specifieke uitgave die in de boekhandel te koop is heet in FRBR een manifestation.
Het heeft bijvoorbeeld een ISBN-nummer en een groene omslag: kenmerken die alle items hebben van dezelfde manifestation. Het digitale equivalent van een manifestation heeft bijvoorbeeld het bestands- of uitwisselformaat als kenmerk.
Een boek in de zin van de letterlijke tekst van het verhaal, ongeacht de lettergrootte of kleur van de omslag, heet in FRBR een expression.
Kenmerken van een expression zijn bijvoorbeeld de taal van de tekst, of het de originele of moderne spelling gebruikt.
Een boek in de zin van een verhaal dat door een bepaalde schrijver is geschreven heet in FRBR een work.
Het gaat dan om de strekking van het verhaal, de ideeën die erin verwerkt zijn.
De vier termen zijn gerelateerd: een work wordt uitgedrukt in een expression die vormgegeven wordt als een manifestation waarvan een item een voorbeeld is.

De specificatie van het FRBR-model is een product van IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions).

Elementen

Expression
Definitie

De "specifieke intellectuele of artistieke vorm die een werk aanneemt elke keer dat het wordt gerealiseerd". Een Expression is één van de basisenititeiten in het FRBR model

Beschrijving

Een Expression is de realisatie van Work. Een Expression wordt vormgegeven door een Manifestation waarvan een Item een specifieke kopie is.

Generalisatie van Besluitversie (entiteit), Herdruk (entiteit), Informatieobjectversie (entiteit), Initiële publicatie (entiteit), Instrumentversie (entiteit), Kennisgevingversie (entiteit), Mededelingversie (entiteit), Officiële-publicatieversie (entiteit), Rectificatieversie (entiteit), Rectificatieversie (entiteit), Regelingversie (entiteit), Toestand (entiteit)
Zie ook Identificatie (onderwerp), Instrument en instrumentversies (onderwerp)
Item
Definitie

Een "enkel exemplaar van een Manifestation. De entiteit die als item is gedefinieerd, is een concrete entiteit." Een Item is één van de basisenititeiten in het FRBR model

Beschrijving

De STOP standaard bevat geen modellering van items.

Manifestation
Definitie

De "fysieke belichaming van een Expression van een Work. Als entiteit vertegenwoordigt Manifestation alle fysieke objecten die dezelfde kenmerken hebben, zowel wat betreft intellectuele inhoud als fysieke vorm." Een Manifestation is één van de basisenititeiten in het FRBR model

Beschrijving

Eén fysiek examplaar van een Manifestion heet in FBRB-termen een Item.

Generalisatie van Serialisatie van instrumentversie (entiteit)
Zie ook Identificatie (onderwerp), Instrument en instrumentversies (onderwerp)
Work
Definitie

Een "apart te onderscheiden, afzonderlijke intellectuele of artistieke creatie". Een Work is één van de basisentiteiten in het FRBR model

Beschrijving

Een Work wordt gerealiseerd door middel van een Expression. Een Expression wordt vormgegeven door een Manifestation waarvan een Item een specifieke kopie is.

Generalisatie van Alleen bekend te maken informatieobject (entiteit), Besluit (entiteit), Besluit klassiek (entiteit), Consolidatie van instrument (entiteit), Geo-informatieobject (GIO) (entiteit), Informatief informatieobject (entiteit), Informatieobject (entiteit), Instrument (entiteit), Juridisch informatieobject (entiteit), Kennisgeving (entiteit), Mededeling (entiteit), Officiële publicatie (entiteit), Ontwerpbesluit (entiteit), Rectificatie (entiteit), Regeling (entiteit), Soort = Bekendmaking (entiteit), Soort = Kennisgeving (entiteit), Soort = Mededeling (entiteit), Soort = Rectificatie (entiteit), Soort = Terinzagelegging (entiteit), Te consolideren informatieobject (entiteit)
Zie ook Identificatie (onderwerp), Instrument en instrumentversies (onderwerp)