Mededeling

De Algemene Wet Bestuursrecht, de Bekendmakingswet en gerelateerde wet- en regelgeving vereisen dat bepaalde informatie (zoals een uitspraak van een beroepsorgaan) via een mededeling gepubliceerd wordt.

Figuur 1. Mededeling
Mededelingtekst (entiteit)wlFormaatMededeling (entiteit)Lichaam (entiteit)RegelingOpschrift (entiteit)Tekst mededeling (entiteit)Metadata mededeling (entiteit)Mededelingversie (entiteit)Mededeling (entiteit)Expression identificatie (entiteit)

Het basismodel voor de mededeling zoals door bevoegd gezag wordt opgesteld. De inhoud van de mededeling wordt opgenomen in de tekst van de mededeling, als een PDF-bijlage of als een hyperlink in de tekst; de metadata bevat een verwijzing naar het instrument of de instrumentversie waar de mededeling betrekking op heeft. Het basismodel kan voor specifieke mededelingen worden aangevuld met annotaties die de inhoud van de mededeling op een machine-leesbare manier ontsluiten.

Figuur 2. Publicatie van een mededeling
Metadata mededeling (entiteit)Metadata publicatie mededeling (entiteit)Mededelingversie (entiteit)Mededeling (entiteit)Officiële publicatie (entiteit)Expression identificatie (entiteit)Metadata te publiceren versie (entiteit)Metadata officiële publicatie (entiteit)

Bij de omzetting van een aangeleverde mededeling naar een officiële publicatie wordt de tekst integraal overgenomen. De metadata van de officiële publicatie wordt overgenomen uit de (aangeleverde) metadata.

Elementen

Expression identificatie
Definitie

De identificatie voor een FRBR Expression.

Specialisatie van Instrumentversie informatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Geo-informatieobject (onderwerp), Identificatie (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Kennisgeving (onderwerp), Objectgericht modelleren (onderwerp), Officiële-publicatieversie (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp), Rectificatie (onderwerp), Regeling en regelingversie (onderwerp), Revisies (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
FRBRExpression STOP identificatie (entiteit) 1..1

De identificatie van een Expression (entiteit) volgens de naamgevingsconventie.

Lichaam
Definitie

Het lichaam van een mededeling.

Beschrijving

Het lichaam van een mededeling heeft een vrijetekststructuur.

Specialisatie van Objectversie (entiteit), Structuurelement (entiteit), Tekstelement (entiteit), Vrijetekststructuur (entiteit)
Mededeling
Beschrijving

Een mededeling zoals opgesteld door bevoegd gezag.

Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Zie ook Mededeling uitspraak rechter (onderwerp)
Mededelingtekst
Definitie

Regelingmutatie voortkomend uit de juridische handeling waar de mededeling kond van doet. Bij een mededeling over een uitspraak van de rechter wordt hier in renvooi weergegeven welke consequentie de uitspraak heeft voor de consolidatie.

Beschrijving

De tekst van de mededeling heeft een opschrift, een vrijetekststructuur en een optioneel element tekst:MededelingTekst dat in renvooi de mutaties in de regelgeving weergeeft ten gevolge van de juridische handeling waar de mededeling over gaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gevolgen van een gedeeltelijke vernietiging en/of eigen voorziening door de rechter in een beroepsprocedure.

Mededelingversie
Definitie

Een versie van een mededeling zoals opgesteld door het bevoegd gezag

Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Zie ook Officiële publicaties (onderwerp)
Metadata mededeling
Definitie

De metadata van een mededeling

Specialisatie van Annotatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Mededeling uitspraak rechter (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Officiële titel string 1..1

De titel van een Work zoals die door het bevoegd gezag (BG) wordt vastgesteld.

Bij Regelingen, Besluiten, Kennisgevingen, Mededelingen en Rectificaties is de officiële titel gelijk aan de tekstuele weergave van het gehele Regelingopschrift.

Bij Informatieobjecten is de officiële titel gelijk aan de door de BG toegekende "JOIN"-identificatie van het Work.

Maker Resource identificatie (entiteit) 1..1

De organisatie die de eindverantwoordelijkheid draagt voor het creëren van de instrumentversie.

De term en definitie zijn overgenomen uit de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden, Bijlage 2.

Eindverantwoordelijke Resource identificatie (entiteit) 1..1

De Organisatie die de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud (strekking) van de tekst, het informatieobject of de resource.

Onderwerp Resource identificatie (entiteit) 1..*

Een korte specificatie van de inhoud van Work: daar waar de tekst of het informatieobject "over gaat".

In de OWMS4 heet deze eigenschap dcterms:subject.

Soort mededeling Resource identificatie 1..1

Geeft aan waar de inhoud van de mededeling betrekking op heeft.

Mededeling over STOP identificatie (entiteit) 0..1

De verwijzing vanuit een Kennisgeving, Mededeling of vanuit de OfficielePublicatieMetadata naar het instrument of de instrumentversie waar de kennisgeving zakelijke mededelingen of de mededeling inhoudelijke mededelingen over bevat.

Formaten medelingen wlFormaatMededeling 0..*

Geeft aan welke extra informatie aangeleverd moet worden met de Mededeling.

TODO: documentatie

Informatieobject STOP identificatie (entiteit) 0..*

Het <data:informatieobjectRefs> is het container-element voor alle in het Besluit vastgesteld informatieobjecten.

TODO: documentatie

Metadata officiële publicatie
Definitie

Module voor de set metadata die van toepassing is op een officiële publicatie.

Specialisatie van Annotatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Kennisgeving (onderwerp), Officiële-publicatieversie (onderwerp), Rectificatie (onderwerp)
Gerelateerd aan Metadata bekendgemaakt besluit (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Soort publicatie Resource identificatie (entiteit) 1..1

De typering van de Officiele Publicatie.

Jaargang int 1..1

Het publicatiejaar van het Blad waarin de Officiële Publicatie verschenen is.

In de metadata op officielebekendmakingen.nl heet deze "overheidop.jaargang".

Publicatieblad Resource identificatie (entiteit) 1..1
Publicatienummer string 1..1

Het volgnummer binnen de jaargang van het Blad waarin de Officiele Publicatie verschenen is.

In de metadata op officielebekendmakingen.nl heet deze "overheidop.publicationIssue".

Publicatienaam string 1..1

De naam van de publicatie. Dit is een voor eenieder te begrijpen verwijzing naar de publicatie, in tegenstelling tot de publicatieIdentifier die weliswaar korter is, maar alleen voor ingewijden te begrijpen is.

Publicatie-identifier string 1..1

De identificatie van de publicatie. Dit is een verkorte weergave van de publicatienaam, te lezen voor kenners van de verwijzingsystematiek die gebruikt kan worden om aan de publicatie te refereren. De publicatie-identifier wordt ook gebruikt als het laatste deel van de AKN Work-identificatie van de officiële publicatie.

  • In de metadata op officielebekendmakingen.nl heet deze "overheidop.identifier".
  • Deze identifier wordt ook gebruikt in de URL van een publicatie op officielebekendmakingen.nl, zoals bijvoorbeeld stb-2020-262 in https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-262.html.
Publiceert STOP identificatie (entiteit) 1..1

De verwijzing van een officiële publicatie naar zijn bekendgemaakte Besluit of Kennisgeving.

Uitgever Resource identificatie (entiteit) 0..1

De verantwoordelijke voor het publiceren van het informatieobject. Dit is altijd de eigenaar van het publicatieblad.

Term en definitie zijn overgenomen uit de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden, Bijlage 2.

OWMS-mapping: dcterms:publisher

Metadata Metadata te publiceren versie (entiteit) 1..1

In de wereld van uitgevers van bladen is het gebruikelijk de metadata van de publicatie zelf te verrijken met de metadata van hetgeen gepubliceerd wordt. In dit informatiemodel wordt dat gemodelleerd door te verwijzen naar die metadata; in de implementatie van STOP wordt het onderscheid niet gemaakt tussen metadata van de publicatie en van hetgeen gepubliceerd wordt.

Soort mededeling Resource identificatie (entiteit) 0..1

TODO: documentatie

Informatieobject STOP identificatie (entiteit) 0..*

Het <data:informatieobjectRefs> is het container-element voor alle in het Besluit vastgesteld informatieobjecten.

TODO: documentatie

Soort kennisgeving Resource identificatie (entiteit) 0..1

TODO: documentatie

Metadata publicatie mededeling
Beschrijving

De metadata van de officiële publicatie van de mededeling die is overgenomen uit de aangeleverde informatie.

Specialisatie van Metadata te publiceren versie (entiteit)
Metadata te publiceren versie
Beschrijving

De metadata van hetgeen gepubliceerd wordt. Om welke metadata het gaat wordt per soort publicatie uitgewerkt in dit informatiemodel.

Generalisatie van Metadata bekendgemaakt besluit (entiteit), Metadata publicatie kennisgeving (entiteit), Metadata publicatie mededeling (entiteit), Metadata publicatie rectificatie (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Kennisgeving (onderwerp), Officiële-publicatieversie (onderwerp), Rectificatie (onderwerp)
Officiële publicatie
Definitie

de bekendmaking in een officieel publicatieblad, zie officiële publicatie.

Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Generalisatie van Soort = Bekendmaking (entiteit), Soort = Kennisgeving (entiteit), Soort = Mededeling (entiteit), Soort = Rectificatie (entiteit), Soort = Terinzagelegging (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Kennisgeving (onderwerp), Officiële publicaties (onderwerp), Officiële-publicatieversie (onderwerp), Rectificatie (onderwerp), Toepassingsgebied (onderwerp)
RegelingOpschrift
Definitie

Het element <tekst:RegelingOpschrift> bevat de intitulé (officiële titel) van een regeling, zie de Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing § 4.1.

Om de STOP-tekstmodellen zo gelijk als mogelijk te houden, wordt de officiële titel van andere STOP-documenten zoals besluiten, kennisgevingen, mededelingen en rectificaties ook als <RegelingOpschrift> gemodelleerd.

Tekst mededeling
Definitie

De officiële publicatie afkomstig van het BG die geldt als een "Mededeling" zoals bijvoorbeeld beschreven in Artikel 8:80 Algemene wet bestuursrecht.

Beschrijving

De tekst van de mededeling heeft een lichaam met vrijetekststructuur en een opschrift. Mededelingen bevatten inhoudelijke informatie of verwijzen daarnaar.

Specialisatie van Module (entiteit)

Enumeraties

wlFormaatMededeling
Beschrijving

Geeft aan welke additionele informatie met een Mededeling wordt aangeleverd

Zie ook Mededeling uitspraak rechter (onderwerp)
Waarden Beschrijving
Verwijzing

Een verwijzing naar een Besluit waar de Mededeling betrekking op heeft moet worden meegeleverd; in te vullen in data:MededelingOver in data:MededelingMetadata.

Procedureverloopmutatie

Deze module moet worden aangeleverd met de Mededeling met informatie overeenkomstig de inhoud van de kennisgeving.

Regelingmutatie

De mededeling moet een wijziging van de regelgeving (regelingtekst en/of informatieobjecten) bevatten (bevat minimaal één tekst:Mededelingtekst) plus bijbehorende consolidatieinformatie.