Element tekst:Kennisgeving

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

De officiële mededeling afkomstig van het BG die geldt als "Kennisgeving" van een Besluit zoals beschreven in Artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht

Informatie

De tekst bevat een zakelijke mededeling over iets anders (zoals aangegeven in data:mededelingOver), bijvoorbeeld over een Besluit. Informatie die in de tekst van een kennisgeving is vermeld, wordt typisch in een machineleesbare vorm opgenomen als een annotatie bij de kennisgeving.

Beperkingen

 1. Ondanks dat het schema Divisieteksten toestaat, mag een Een kennisgeving NIET onderverdeeld zijn met tekst:Divisie, maar mag alleen gestructureerd worden met tekst:Divisietekst-elementen.
 2. Als een Kennisgeving maar één tekst:Divisietekst heeft, hoeft die geen Kop te hebben.

Voorbeeld

<Kennisgeving xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/" schemaversie="1.0.4">
  
 <RegelingOpschrift eId="longTitle_o_1" wId="longTitle_o_1">
  <Al>Kennisgeving bij het ontwerpbesluit tot instellen van de omgevingsverordening
   Noord-Brabant</Al>
 </RegelingOpschrift>
 <Lichaam eId="body" wId="body">
  <Divisietekst eId="content_1" wId="pv30_1__content_1">
   <Kop>
    <Opschrift>Ontwerp omgevingsverordening Noord-Brabant</Opschrift>
   </Kop>
   <Inhoud>
    <Al>Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant delen mee dat van 19 februari tot en met 30
     maart 2020 voor eenieder ter inzage ligt het ontwerp van de omgevingsverordening. </Al>
    <Al>De omgevingsverordening bevat de provinciale regels over de fysieke leefomgeving. Voor
     een deel zijn dit regels die voor iedereen gelden. Het overige deel betreft regels die
     aangeven hoe de gemeenten bepaalde zaken in hun omgevingsplan moeten regelen.</Al>
   </Inhoud>
  </Divisietekst>
  <Divisietekst eId="content_2" wId="pv30_1__content_2">
   <Kop>
    <Opschrift>Reageren</Opschrift>
   </Kop>
   <Inhoud>
    <Al> Tijdens de periode waarin het ontwerp van de omgevingsverordening ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerp geven. Dat kan op de volgende manieren: 
    </Al>
    <Lijst eId="content_2__list_1" type="expliciet" wId="pv30_1__content_2__list_1">
     <Li eId="content_2__list_1__item_1" wId="pv30_1__content_2__list_1__item_1">
      <LiNummer>•</LiNummer>
      <Al>schriftelijk: stuur uw zienswijze naar Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch, onder vermelding van 'zienswijze over ontwerp omgevingsverordening'. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.</Al>
     </Li>
     <Li eId="content_2__list_1__item_2" wId="pv30_1__content_2__list_1__item_2">
      <LiNummer>•</LiNummer>
      <Al>mondeling: maak een afspraak met de heer J. Janssen via telefoonnummer 073 681 28 12.</Al>
     </Li>
    </Lijst>
   </Inhoud>
  </Divisietekst>
  <Divisietekst eId="content_3" wId="pv30_1__content_3">
   <Kop>
    <Opschrift>Inzien</Opschrift>
   </Kop>
   <Inhoud>
    <Al>Het ontwerp van de omgevingsverordening is in te zien via:</Al>
    <Lijst eId="content_3__list_1" type="expliciet" wId="pv30_1__content_3__list_1">
     <Li eId="content_3__list_1__item_1" wId="pv30_1__content_3__list_1__item_1">
      <LiNummer>•</LiNummer>
      <Al>de landelijke voorziening <ExtRef ref="/akn/nl/bill/pv30/2020/ontwerpbesluit01/nld@2021-09-22" soort="AKN">www.officielebekendmakingen.nl</ExtRef></Al>
     </Li>
     <Li eId="content_3__list_1__item_2" wId="pv30_1__content_3__list_1__item_2">
      <LiNummer>•</LiNummer>
      <Al>onze website <ExtRef ref="https://www.brabant.nl/actueel/bekendmakingen" soort="URL">Bekendmakingen - Provincie Noord-Brabant</ExtRef>, onder het kopje Omgevingswet.</Al>
     </Li>
    </Lijst>
    <Al>U kunt het ontwerp van de omgevingsverordening ook inzien in het infocentrum van het Dienstenplein van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer J. Janssen via telefoonnummer 073 681 28 12.</Al>
    <Al>’s-Hertogenbosch, 17 februari 2020</Al>
   </Inhoud>
  </Divisietekst>
 </Lichaam>
</Kennisgeving>
Informatiemodel Tekst kennisgeving (entiteit)
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agSchemaVersieElement tekst:RegelingOpschriftElement tekst:Kennisgeving / tekst:Lichaam
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Kennisgeving / tekst:Lichaam, Element tekst:RegelingOpschrift
Attributen
QName Type Use
schemaversie Simple Type tekst:dtSchemaVersie optional

Element tekst:Kennisgeving / tekst:Lichaam

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het lichaam van een tekst:Kennisgeving.

Informatie

Het lichaam van een tekst:Kennisgeving heeft altijd een Vrijetekststructuur.

Voorbeeld

Zie tekst:Kennisgeving voor een compleet voorbeeld van een <Kennisgeving> met <Lichaam>.

Informatiemodel Lichaam (entiteit)
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNElement tekst:DivisieElement tekst:Divisietekst
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element tekst:Divisie, Element tekst:Divisietekst
Attributen
QName Type Use
eId xs:NMTOKEN required
wId xs:NMTOKEN required