Attribuutgroep: tekst:agColspec

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

De attribuutgroep agColspec is een groepering van attributen voor element <tekst:Colspec>.

Informatie
Attributen
 • @align - verplicht - Waardelijst:
  left

  Tekst wordt links uitgelijnd voor de cellen (<tekst:entry>) binnen het element <tekst:tgroup>, tenzij op lager niveau anders gespecificeerd wordt.

  right

  Tekst wordt rechts uitgelijnd voor de cellen (<tekst:entry>) binnen het element <tekst:tgroup>, tenzij op lager niveau anders gespecificeerd wordt.

  center

  Tekst wordt gecentreerd uitgelijnd voor de cellen (<tekst:entry>) binnen het element <tekst:tgroup>, tenzij op lager niveau anders gespecificeerd wordt.

  justify

  Tekst wordt over de breedte van een cel uitgelijnd (<tekst:entry>) binnen het element <tekst:tgroup>, tenzij op lager niveau anders gespecificeerd wordt.

  char

  Tekst wordt uitgelijnd op de positie van het karakter dat in het attribuut @char is gespecificeerd.

 • @char - optioneel - Type: xs:string - Uitlijningsteken. Instelling voor cellen die in deze kolom beginnen. Als uitlijning van tekens is opgegeven, is de waarde het enkele uitlijningsteken voor alle impliciete @char-waarden voor invoer direct in de kolom. Moet gecombineerd met het attribuut @charoff worden gebruikt.
 • @charoff - optioneel - Type: xs:positiveInteger - Horizontale positie van het uitlijningsteken wanneer @align = 'char'. Voor het uitlijnen op tekens - zoals: een komma "," - op tekst. De horizontale verschuiving is het percentage van de huidige kolombreedte links van het uitlijningsteken. Deze waarde moet een getal zijn, groter dan 0 en kleiner dan of gelijk aan 100.
 • @colname - verplicht - Type: xs:NMTOKEN - Identifier van een kolom, gebruikt om de positie van een cel (<entry>) of het horizontale bereik van kolommen in een rij op te geven door middel van verwijzing met het @colname, @namest en / of @nameend voor een cel (entry). Deze waarde mag hetzelfde zijn als @colnum voorafgegaan door "col".
 • @colnum - verplicht - Type: xs:positiveInteger - De positie van de kolom binnen de tabel, opeenvolgend geteld van links naar rechts, beginnend met "1". De waarde van @colnum is niet bedoeld om een kolom in een invoer te identificeren, en heeft dus geen ander functioneel doel dan een consistentie-controle op de volgorde van de kolommen zoals deze in de tabel moeten voorkomen. Bij tabelwijzigingen - kolominvoegingen of –verwijderingen - kan de waarde voor @colname gelijk blijven, de waarde van het attribuut @colnum moet in dat geval wel worden aangepast om de kolom volgorde te kunnen bepalen..
 • @colsep - optioneel - Type: tekst:dtNulOfEen - Het attribuut @colsep geeft aan of voor een kolom een verticale lijn tussen de kolom en de opvolgende kolom moet worden geplaatst. Als @colsep niet nul is, wordt een lijn geplaatst; indien nul, dan wordt de belijning niet getoond. Deze instelling wordt genegeerd voor de linkerzijde van de eerste kolom en de rechterzijde van de laatste kolom van de tabel, omdat voor die posities de @frame instelling voor de hele tabel van toepassing is.
 • @colwidth - optioneel - Type: xs:string - Kolombreedte specificatie. Opgegeven als de proportionele maat van een cel in een kolom met een asterisk teken "*", bijvoorbeeld "5*" voor 5 keer de verhouding, of "*" (wat gelijk is aan "1*"); de numerieke waarden zijn positieve gehele getallen.
 • @rowsep - optioneel - Type: xs:NMTOKEN - Het attribuut @rowsep geeft aan of voor alle rijen in de tabel (<tekst:row>) een horizontale lijn tussen de rij en de opvolgende rij moet worden geplaatst. Als @rowsep niet nul is, wordt een lijn geplaatst; indien nul, dan wordt de belijning niet getoond. Deze instelling wordt genegeerd voor de laatste rij van de tabel, omdat voor die positie de @frame instelling voor de hele tabel van toepassing is.

Voorbeeld

Zie voor een voorbeeld het voorbeeld bij het element <tekst:table>.

Informatiemodel
Diagram

Gebruikt door
Attributen
QName Type Use
align Simple Type tekst:wlTableAlignHorizontal optional
char optional
charoff xs:positiveInteger optional
colname xs:NMTOKEN optional
colnum xs:positiveInteger optional
colsep Simple Type tekst:dtNulOfEen optional
colwidth Simple Type tekst:dtColWidth optional
rowsep Simple Type tekst:dtNulOfEen optional