data:BesluitMetadata

Deze module voorziet in de metadata van een besluit.

ElementVullingVerplicht?
afkortingenAfkortingen waarmee het besluit kan worden aangeduid.N
alternatieveTitelsEen alternatieve titel voor het instrument (hier: Besluit), die niet officieel is vastgesteld en die in het gangbaar spraakgebruik gebruikt wordt om het instrument (Besluit) aan te duidenN
heeftCiteertitelInformatieContainerN
heeftCiteertitelInformatie/CiteertitelInformatie/citeertitelDe titel van het instrument (hier Besluit) die gebruikt wordt in aanhalingenJ (binnen container)
heeftCiteertitelInformatie/CiteertitelInformatie/isOfficieelBoolean (true/false). Indien er een 'citeertitel' is, dan dient 'isOfficieel' ook gevuld te zijnJ (binnen container)
eindverantwoordelijkeZie waardelijsten overheid: gemeente.xml, provincie.xml, waterschap.xml, ministerie.xmlJ
grondslagenMachineleesbare verwijzingen naar een juridische bron die de wettelijke grondslag voor het besluit geeftN
informatieobjectRefsJOIN Expression IRI (zie module data:ExpressionIdentificatie) van een Juridisch informatieobject dat met de tekst van het besluit gepubliceerd moet worden, omdat: a) het informatieobject onderdeel is van de juridische inhoud van het besluit, of b) het aanvullende informatie geeft over het besluitN
makerZie waardelijsten overheid: gemeente.xml, provincie.xml, waterschap.xml, ministerie.xmlJ
officieleTitelDe officiële titel van het besluitJ
onderwerpenZie waardelijst onderwerp.xmlJ
rechtsgebiedenZie waardelijst rechtsgebied.xmlJ
soortProcedureZie waardelijst soortprocedure.xml. De waarde (ontwerp of definitief) van soortProcedure bepaalt de invulling van de module data:ProcedureVerloop. Onder de tabel is een korte toelichting op de classificatie van een definitief of een ontwerpbesluit opgenomenJ
soortBestuursorgaanZie waardelijst bestuursorgaan.xml. Bij wijzigingsbesluiten hoeft soortBestuursorgaan niet identiek te zijn aan soortBestuursorgaan van de regeling.N

Ontwerpbesluit

Het bevoegd gezag kan een ontwerpbesluit nemen alvorens een definitief besluit te nemen om bijvoorbeeld rekening te houden met de zienswijzen van verschillende belanghebbenden. Een ontwerpbesluit leidt niet tot een nieuwe Toestand van een regeling. Met een ontwerpbesluit worden dus ook geen tijdstempels meegestuurd; zie ook data:ConsolidatieInformatie.