Presentatie van informatieobjecten

In besluiten kan informatie worden opgenomen die niet in tekstuele vorm op een voor de mens leesbare manier weergegeven kan worden. De geometrische begrenzing van een gebied, vastgelegd in een geografische informatieobject(GIO), is daar een voorbeeld van; gedacht kan ook worden aan een geluidsfragment. STOP gebruikt het informatieobject als bedoeld in Aanwijzing 3.50 van de Aanwijzingen voor de regelgeving (waarin de voorwaarden staan waar verwijzingen naar informatie op internet aan moeten voldoen) om dergelijke informatie op een juridisch juiste manier vast te leggen en er vanuit een besluit naar te verwijzen.


Een geografisch informatieobject is een informatieobject dat een geometrische begrenzing bevat.

Een informatieobject is een op zichzelf staand object voor het opslaan en via internet ontsluiten van informatie die niet op een voor de mens leesbare manier in de tekst van het besluit kan worden weergegeven. In de tekst van het besluit wordt een verwijzing opgenomen naar het informatieobject waardoor de inhoud ervan onderdeel wordt van het besluit. De systematiek waarmee informatieobjecten machineleesbaar worden vastgelegd en de manier waarop in het besluit naar het informatieobject wordt verwezen zorgen er voor dat:

  • de informatie permanent via de verwijzing is terug te vinden;

  • de informatie met algemeen beschikbare software op een voor de mens begrijpelijke manier gepresenteerd kan worden;

  • de onveranderlijkheid van het informatieobject voldoende is gewaarborgd.

Het informatieobject is geen onderdeel of bijlage bij de tekst van het besluit, maar is een zelfstandige entiteit. Het wordt wel tegelijk met het besluit in het publicatieblad van het betreffende bevoegd gezag op officiëlebekendmakingen.nl gepubliceerd. Door in de tekst van het besluit naar het informatieobject te verwijzen krijgt het informatieobject juridische status.

Een geografisch informatieobject is de manier om de exacte ligging van een gebied op een juridisch correcte manier vast te leggen en die via een verwijzing vanuit de tekst onderdeel wordt van de regels uit de regeling. De geometrische begrenzing van een werkingsgebied (oftewel de coördinaten van de grens van een werkingsgebied), wordt vastgelegd in een geografisch informatieobject.

Verwijzen naar een (geografisch) informatieobject

Informatieobjecten in een (OW-)besluit dienen in de mensleesbare weergave van het besluit opgenomen te worden zodat duidelijk is welke informatie als onderdeel van het besluit is vastgesteld. Het presentatiemodel legt deze verbinding door de verwijzing naar (de pagina met het) informatieobject in de tekst met juridische werking op te nemen. Dat wordt gedaan door een tekstuele aanduiding in de lopende tekst op te nemen. Dit is een mensleesbaar label dat de tekst en het juridisch vastgestelde informatieobject verbindt op een manier waaruit een lezer kan begrijpen waar het informatieobject betrekking op heeft.

In de besluitbijlage Informatieobjecten wordt de tekstuele aanduiding (van de verwijzing naar geografisch informatieobject) opgenomen op een manier die vergelijkbaar is met een begrip en zijn definitie: bij wijze van definitie komt achter de tekstuele aanduiding de volledige identificatie van het geografisch informatieobject. De constructie met een tekstuele aanduiding in de lopende tekst waarna in de bijlage de aanduiding wordt gekoppeld aan de volledige identificatie van het geografisch informatieobject zorgt ervoor dat de lopende tekst goed leesbaar blijft, maar dat tevens de unieke identificatie van het geografisch informatieobject, waarmee de inhoud van het geografisch informatieobject altijd te vinden is, leesbaar in het besluit en de regeling te vinden is.


Besluittekst met mensleesbare tekstuele aanduiding en verwijzingen naar een geografisch informatieobject in de bijlage.

Het is praktisch wanneer de tekstuele aanduiding (van de verwijzing naar geografisch informatieobject) in de lopende tekst wordt vormgegeven als link naar de betreffende tekstuele aanduiding in de bijlage en de identificatie van het geografisch informatieobject in de bijlage als link naar (de informatiepagina van) het geografisch informatieobject. Op de informatiepagina van het geografisch informatieobject wordt de tekstuele aanduiding (die in de lopende tekst werd gebruikt) opgenomen als titel van de informatiepagina.

De informatiepagina van een geografisch informatieobject bevat naast de tekstuele aanduiding een interactieve kaart waar het betreffende object zichtbaar is zodat de gebruiker de geometrie kan interpreteren. Het bevat ook een download mogelijkheid om de geometrie van het object te kunnen downloaden. Van belang is dat de geometrie zelf wél onderdeel is van het besluit, want dat is wat het Bevoegd Gezag formeel heeft vastgesteld. De presentatie van de geometrie in de viewer moet wel correct zijn maar is illustratief en is géén formeel onderdeel van het besluit.

De geometrie zelf is wél onderdeel van het besluit, want dat is wat het Bevoegd Gezag formeel heeft vastgesteld. De presentatie van de geometrie in een viewer is illustratief en is géén formeel onderdeel van het besluit. De presentatie dient overigens wel correct te zijn.


Hyperlink-verwijzing van de tekstuele aanduiding van het geografische informatieobject naar de informatiepagina van die GIO

Voor uitgebreide informatie over het tekstueel verwijzen naar geografische informatieobjecten, zie de GIO documentatie.

Beïnvloeden van de GIO presentatie

Het is mogelijk om "aanwijzingen" voor de weergave van een geografisch informatieobject als metadata toe te voegen aan een geografisch informatieobject(GIO). Deze metadata bevat informatie over bijvoorbeeld de kleur waarin een bepaalde geometrie getoond moet worden. Hiermee kan het BG de wijze waarop een GIO weergegeven wordt op de informatiepagina beïnvloeden, zodat deze presentatie zoveel mogelijk aansluit bij de presentatie van de GIO ten tijde van de vaststelling van de GIO door het bevoegd gezag. Zie voor een toelichting hierop de GIO symbolisatie documentatie.