Presentatiemodel Officiële Publicaties

Het presentatiemodel Officiële Publicaties richt zich op het presenteren van de tekst in mensleesbare vorm. Onder presenteren wordt verstaan; het weergeven, visualiseren van de inhoud van een besluit of geconsolideerde regeling in een voorgedefinieerde vorm (gebruik van symbolen, kleur, lijndikte, arcering karakterset) conform een afgesproken standaard. Het presentatiemodel beschrijft daarbij de wijze van presentatie van tekst en geometrie.

Om een besluit of geconsolideerde regeling op een mensleesbare manier te presenteren is de STOP presentatiestandaard van toepassing. Daarbovenop kan een toepassingsdomein aanvullende standaarden definiëren, bijvoorbeeld het presentatiemodel TPOD (ToepassingsProfielen voor OmgevingsDocumenten).

Het presentatiemodel kan gebruikt worden bij:

  • Officiële publicatie van een besluit

  • Serviceproducten voor de presentatie van geconsolideerde regelingen en informatieobjecten

  • In het Omgevingsloket (DSO-viewer)

  • Een eigen vorm: publicatie of viewer op een eigen website van bevoegd gezag.

Functioneel presenteren

STOP hanteert het principe van functioneel verbeelden: alleen als het een functie heeft om de presentatie voor te schrijven is het onderdeel van de standaard.

Tekstpresentatie

Bij het weergeven van tekst wordt gebruik gemaakt van opmaakelementen om tekst in een bepaald lettertype of dik of schuin weer te kunnen geven. De standaard bevat opmaakelementen, maar schrijft niet voor hoe de opmaakelementen verbeeld moeten worden.

Presentatie van informatieobjecten

In besluiten kan informatie worden opgenomen die niet in tekstuele vorm op een voor de mens leesbare manier weergegeven kan worden. De geometrische begrenzing van een gebied, vastgelegd in een geografische informatieobject (GIO), is daar een voorbeeld van.

Presentatie van wijzigingsbesluiten

Een besluit kan de vaststelling van een initieel besluit (een eerste versie van een regeling) betreffen of een wijziging van het initiële besluit of regeling. Een wijzigingsbesluit dient in mensleesbare vorm alleen datgene te tonen wat door het besluit wordt gewijzigd.