GIO Symbolisatie

Een Geografische informatieobject (GIO) legt de begrenzing van een gebied juridisch vast. Onafhankelijk van het gebruik van dat gebied in de regeltekst. Een GIO is na publicatie zichtbaar op de landingspagina van de officiële publicatie.

Voor de juiste interpretatie van een GIO, is het van belang dat de GIO op de landingspagina getoond wordt zoals het getoond is toen het Bevoegd Gezag (BG) besloot over de begrenzing van het gebied zodat iedereen de gebiedsafbakening op dezelfde wijze kan bekijken zoals het BG deze zag op het moment van vaststellen.

Daarvoor moet bij de officiële publicatie van een GIO niet alleen de geometrie bekend zijn maar ook de verbeeldingsinformatie (symbolisatie). Deze moet dus door het BG aangeleverd worden zodat als een BG ten tijde van het nemen van het besluit een rood gekleurd gebied zag in een bosrijke omgeving, de verbeelding niet opeens kiest voor een groen gebied dat wellicht wegvalt tegen het groen van het bos op de achtergrondkaart.

Wat is symbolisatie?

Symbolisatie is een set van regels die voorschrijft hoe de eigenschappen van een object bepalen hoe het object verbeeld moet worden: welke kleur/dikte krijgt een lijn die een spoorlijn voorstelt, en welke kleur een lijn die een weg of kanaal voorstelt. Idem voor gebieden (bijv. natuurgebied, geluidzone, woonwijk) en voor punten (bijv. een boom, een mast, meetpunt). De gebruikte verbeelding moet volledig beschreven kunnen worden: kleur, dikte, opvulling, omlijning, puntsymbool, etc.

Bij een symbolisatieregel wordt aangegeven voor welke punten/lijnen/gebieden deze van toepassing is, door bijbehorende conditie te specificeren. Dit kan een specifieke voorwaarde zijn, bijv. de locaties behorende bij locatiegroep "3" moeten geel weergegeven worden of een meer generieke voorwaarde, bijv. alle gebieden met een normwaarde tussen de 5 en 10, moeten lichtgroen weergegeven worden, en de gebieden met een normwaarde tussen de 10 en 15 donkergroen, etc.

Hoe wordt symbolisatie toegekend aan een GIO?

Voor de symbolisatie van een GIO wordt gebruik gemaakt van de Symbology Encoding (SE) standaard van het Open Geospatial Consortium. De STOP standaard schrijft voor hoe deze SE standaard toegepast moet worden in de context van een GIO. Voor het verbeelden van een GIO wordt slechts een deel van de SE standaard gebruikt. Welk deel precies wordt beschreven in het Informatiemodel Symbolisatie.

De volgende aspecten van een GIO kunnen voorzien worden van symbolisatie:

 • GIO als geheel, indien de GIO geen normwaarden of locatiegroepen bevat;

 • een locatiegroep in een GIO (GIO-deel), aan de hand van het geo:groepID

 • een (range van) kwantitatieve normwaarden, aan de hand van de kwantitatieve normwaarde zelf

 • een kwalitatieve normwaarde, aan de hand van de kwalitatieve normwaarde zelf

Het is niet mogelijk om individuele locaties in een GIO afwijkend weer te geven of om context GIO's te symboliseren. Alle locaties in een GIO (of GIO-deel) zijn juridisch gelijk, afwijkend verbeelden van één locatie zou de indruk wekken dat dit niet zo is. Mocht het nodig zijn om één locatie specifiek te verbeelden dan kan dat door deze locatie (ook) in een aparte GIO (of GIO-deel) op te nemen.

GIO als geheel

Als de GIO geen locatiegroepen(GIO-delen) bevat en geen norm, dan kan er één symbolisatie meegegeven worden die toegepast wordt op alle locaties in de GIO. Voorbeeld:

<FeatureTypeStyle>
 <FeatureTypeName>geo:Locatie</FeatureTypeName>
 <SemanticTypeIdentifier>geo:geometrie</SemanticTypeIdentifier>
 <Rule>
  </Name> 
  </Description>
  <PolygonSymbolizer>
   <Fill>
    <SvgParameter name="fill">#000080</SvgParameter>
   </Fill>
  </PolygonSymbolizer>
 </Rule>
</FeatureTypeStyle>

Dit is slechts een beperkt voorbeeld, met SE kan naast de vulling van een geometrie ('fill'), bijv. ook de kleur en de dikte van de omlijning worden aangepast. In het kader van de Omgevingswet moet gebruik gemaakt worden van de symbolisatie zoals beschreven in de symbolenbibliotheek van het presentatiemodel STOP/TPOD. Deze wordt beheert door Geonovum.

Bovenstaand voorbeeld is gebruikt in de voorbeeldbestanden behorend bij Gemeentestad voor Centrumgebied met het volgende resultaat:

Toepassing van Symbolisatie

GIO locatiegroep (GIO-deel)

Als de GIO locatiegroepen bevat, dan moet voor elke locatiegroep symbolisatie gespecifieerd worden. Voorbeeld van symbolisatie voor een GIO met de locatiegroepen Zone1 en Zone2:

<FeatureTypeStyle version="1.1.0" 
  xmlns="http://www.opengis.net/se"  
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" 
  xmlns:geo="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/">
  <Description>
    <Title>Verbeeldingsinformatie voor een GIO zones rond Schiphol</Title></Description>
  <FeatureTypeName>geo:Locatie</FeatureTypeName>
  <SemanticTypeIdentifier>geo:groepID</SemanticTypeIdentifier>
  <Rule>
    <Name>Zone 2</Name>
    </Description>
    <ogc:Filter>
      <ogc:PropertyIsEqualTo>
        <ogc:PropertyName>groepID</ogc:PropertyName> 
        <ogc:Literal>zone2</ogc:Literal>
      </ogc:PropertyIsEqualTo>
    </ogc:Filter>
    <PolygonSymbolizer>
      <Name>vsg025</Name> <!-- symboolcode uit de bibliotheek -->
      <Fill>
        <SvgParameter name="fill">#ff0000</SvgParameter>
        <SvgParameter name="fill-opacity">1</SvgParameter>
      </Fill>
      <Stroke>
        <SvgParameter name="stroke">#000001</SvgParameter>
        <SvgParameter name="stroke-opacity">1</SvgParameter>
        <SvgParameter name="stroke-width">1</SvgParameter>
        <SvgParameter name="stroke-linejoin">round</SvgParameter>
      </Stroke>
    </PolygonSymbolizer>   
  </Rule>
  <Rule>
    <Name>Zone 1</Name>
    </Description>
    <ogc:Filter>
      <ogc:PropertyIsEqualTo>
        <ogc:PropertyName>groepID</ogc:PropertyName>
        <ogc:Literal>zone1</ogc:Literal>
      </ogc:PropertyIsEqualTo>  
    </ogc:Filter>
    <PolygonSymbolizer>
      <Name>vsg026</Name> <!-- symboolcode uit de bibliotheek -->
      <Fill>
        <SvgParameter name="fill">#ffff00</SvgParameter>
        <SvgParameter name="fill-opacity">1</SvgParameter>
      </Fill>
      <Stroke>
        <SvgParameter name="stroke">#000001</SvgParameter>
        <SvgParameter name="stroke-opacity">1</SvgParameter>
        <SvgParameter name="stroke-width">1</SvgParameter>
        <SvgParameter name="stroke-linejoin">round</SvgParameter>
      </Stroke>
    </PolygonSymbolizer>
  </Rule>
</FeatureTypeStyle>

Onderstaand voorbeeld toon de toepassing van deze symbolisatie op het voorbeeldbestand 'GIO-deel' van het GIO voorbeeldbestand:

GIO met normwaarden

Als de GIO normwaarden bevat, dan moet per normwaarde aangegeven worden hoe de GIO gesymboliseerd moet worden. Dit gebeurt op een vergelijkbare manier als in het voorbeeld hierboven met locatiegroepen. Alleen moet de SemanticTypeIdentifier dan geo:kwalitatieveNormwaarde zijn en in het filter moet dan ook kwalitatieveNormwaarde gebruikt worden.

Voor kwantitatieve normwaarden is het ook mogelijk om een range van normwaarden identiek te symboliseren. Hieronder een voorbeeld waarbij alle gebieden met een normwaarde onder de 10 en gebieden met een normwaarde tussen de 10 en 20 worden gesymboliseerd:

<FeatureTypeStyle> 
 <!-- Verbeeldingsinformatie voor GIO met bouwhoogtes onder de 10 en tussen 10 en 20 -->
 <FeatureTypeName>geo:Locatie</FeatureTypeName>
 <SemanticTypeIdentifier>geo:kwantitatieveNormwaarde</SemanticTypeIdentifier>
 <Rule>
  <Name>Bouwhoogte onder de 10<Name>
  </Description>
  <ogc:Filter>
    <ogc:PropertyIsLessThan>
     <ogc:PropertyName>kwantitatieveNormwaarde</ogc:PropertyName> 
     <ogc:Literal>10</ogc:Literal>
    </ogc:PropertyIsLessThan>
   </ogc:Filter>
   <PolygonSymbolizer>
    <Fill>
     <SvgParameter name="fill">#96ff96</SvgParameter>
    </Fill>
  </PolygonSymbolizer>
 </Rule>
 <Rule>
  <Name>Bouwhoogte tussen de 10 en 20 (inclusief)</Name>
  </Description>
  <ogc:Filter>
    <ogc:PropertyIsBetween>
     <ogc:PropertyName>kwantitatieveNormwaarde</ogc:PropertyName>
     <ogc:LowerBoundary>
      <ogc:Literal>10</ogc:Literal>
     </ogc:LowerBoundary>
     <ogc:UpperBoundary>
      <ogc:Literal>20</ogc:Literal>
     </ogc:UpperBoundary>
    </ogc:PropertyIsBetween>
  </ogc:Filter>
  <PolygonSymbolizer>
   <Fill>
    <SvgParameter name="fill">#4bff4b</SvgParameter> 
   </Fill>
  </PolygonSymbolizer>
 </Rule>
</FeatureTypeStyle>

Onderstaand voorbeeld toon de toepassing van deze symbolisatie op het voorbeeldbestand 'Zuilichem Industriegebied 3' van het gemeentestad voorbeeldbestand:

Legenda

Omdat een GIO met normwaarden of locatiegroepen altijd met legenda wordt getoond, moet de tekst van de legenda opgenomen worden bij de symbolisatie, zie onderstaand voorbeeld. Hierbij is de Title een verplicht element en de Abstract optioneel, zie de schemadocumentatie.

...
<Rule>
 <Description>
	<Title>Stiltegebied</Title> <!-- Tekst voor legenda -->
	<Abstract>Begrenzing van het stiltegebied</Abstract> <!-- toelichting op legenda tekst -->
 </Description>
 ...
</Rule>
...
Voorbeeld

Voorbeeldtoepassing van symbolisatie: maximale bouwhoogte op Amsterdam IJburg:

Voorbeeldtoepassing van Symbolisatie

Dit voorbeeldbestand is hier te vinden.