Juridische verantwoording

De juridische verantwoording geeft aan wat de juridische basis is voor de consolidatie van een instrument (regeling of informatieobject). De juridische verantwoording bestaat uit een overzicht van alle (beoogde) veranderingen die dit instrument in de loop der tijd heeft ondergaan. Wijzigingen zijn per doel gegroepeerd en kennen een aanduiding van het soort wijziging (zoals instelling, wijziging, en beëindiging). Voor zover bekend worden de actuele waarden van de juridische tijdstempels in het overzicht opgenomen. Het overzicht verwijst naar de publicatie van een juridische bron, waarbij via een bladwijzer wordt aangegeven welk aspect in de bron te vinden is en op elke plaats.

De verantwoording is altijd beschikbaar voor het instrument als geheel. Als van een instrument ook bekend is wanneer de elementen wijzigen waaruit het instrument is opgebouwd, dan kan ook voor elk van die elementen een aparte verantwoording worden opgesteld.

In het informatiemodel is de juridische verantwoording opgenomen als inhoud van een enkele module. In de praktijk zal een API die STOP gebruikt geen module uitleveren die zowel de complete juridische verantwoording bevat als de verantwoording voor elk van de elementen.

Toevoeging tijdelijk regelingdeel (entiteit)Bladwijzer (entiteit)Soort wijziging (entiteit)Verantwoording beoogde wijziging (entiteit)Juridische verantwoording van element (entiteit)Juridische verantwoording van instrument (entiteit)Soort relevantie (entiteit)Publicatie van juridische bron (entiteit)Juridische verantwoording (entiteit)Consolidatie identificatie (entiteit)Work identificatie (entiteit)Consolidatie van instrument (entiteit)

Elementen

Bladwijzer
Definitie

Een bladwijzer geeft aan voor welk aspect van het geconsolideerde instrument de juridische bron relevant is. Indien de opmaak van de publicatie dat toestaat, verwijst de bladwijzer naar de locatie binnen de publicatie waar dat aspect beschreven staat.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Relevant voor Soort relevantie (entiteit) 1..1

Geeft aan over welk aspect van het geconsolideerde instrument de juridische bron informatie bevat.

Url string 0..1

Een URL die wijst naar het relevante deel van de publicatie.

Er kan ook verwijzen worden naar een onderdeel van de jurische bron middels een "fragment identifier"

Consolidatie identificatie
Definitie

De identificatie van een Consolidatie. Een consolidatie verwijst niet alleen naar zijn eigen Work, maar ook naar het Work waar het een consolidatie van is.

Specialisatie van Module (entiteit)
Zie ook Identificatie (onderwerp), Toestanden (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
FRBRWork STOP identificatie (entiteit) 1..1

De identificatie van het geconsolideerde instrument als work

Is consolidatie van Work identificatie (entiteit) 1..1

De relatie vanuit een "consolidatie-Work" naar het Work dat het proces van consolidatie heeft doorlopen. Dat laatste Work is typisch het instrument zoals het bekend is bij het BG.

Is onderdeel van STOP identificatie (entiteit) 0..1

Als het instrument juridisch een onderdeel is van een ander instrument, dan verwijst Is onderdeel van naar de consolidatie van dat andere instrument.

Is tijdelijk deel van Consolidatie identificatie (entiteit) 0..1

De relatie vanuit een "tijdelijk regelingdeel" naar het work - vaak een (geconsolideerde) regeling - waar het een tijdelijk deel van is.

Consolidatie van instrument
Beschrijving

Sommige instrumenten kunnen geconsolideerd worden, dat wil zeggen: door juridische besluiten of van rechtswege krijgen versies van dat instrument een juridische geldigheid. De bepaling van de juridische geldigheid verloopt via de Consolidatie van een instrument. De geldigheid is altijd met het Instrument geassocieerd, en niet met een specifieke versie van het instrument. De versie van de consolidatie van het instrument zoals dat op een bepaald moment in de tijd geldig is, wordt Toestand genoemd.

Specialisatie van Work (entiteit)
Zie ook Consolidatie van een instrument (onderwerp), Toepassingsgebied (onderwerp), Toestanden (onderwerp)
Juridische verantwoording
Definitie

De juridische verantwoording geeft aan wat de juridische basis is voor de consolidatie van een instrument (regeling of informatieobject)

Beschrijving

De juridische verantwoording varieert in de tijd en wordt daarom als context informatie gemodelleerd bij het geconsolideerde instrument. Zoals bij elke context module is in het STOP informatiemodel opgenomen welke informatie er maximaal in opgenomen kan worden. In dit geval zowel de verantwoording voor het geconsolideerde instrument als geheel, als van de elementen daarvan. In de API van een STOP-gebruikend systeem kan ervoor gekozen worden een deel van de inhoud uit te wisselen, en bijvoorbeeld (afhankelijk van de API service) de verantwoording van alleen het instrument uit te leveren, of van alleen één element.

Specialisatie van Context informatie (entiteit), Module (entiteit)
Juridische verantwoording van element
Definitie

De juridische verantwoording van een element binnen een instrument geeft de juridische onderbouwing voor de levensloop van het element binnen het geconsolideerde instrument. Het omvat de bronnen voor de versies van het element en voor de eventuele beëindiging van de juridische werking van het instrument.

Beschrijving

Deze verantwoording is alleen beschikbaar voor een type instrument waarbij de instrumentversie is opgebouwd uit elementen waarnaar via de naamgevingsconventie te verwijzen is. Daarnaast moet het mogelijk zijn te detecteren dat de juridische inhoud van een element wijzigt. Deze condities gelden vooralsnog alleen voor de tekst van een regeling.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
wId string 1..1

Een verwijzing naar een tekstelement op basis van het wId. Hierbij wordt verwezen naar de inhoud van een tekstelement en niet zozeer de positie van een element in de tekst.

Juridische verantwoording van instrument
Definitie

De juridische verantwoording van een instrument als geheel omvat de juridische onderbouwing voor de verschillende toestanden van het geconsolideerd instrument en voor de eventuele beëindiging van de juridische werking van het instrument. Als er besluiten zijn genomen die nog niet in werking zijn getreden, dan worden de relevante bronnen daarvoor ook opgenomen.

Publicatie van juridische bron
Definitie

De publicatie van een juridische bron waarop de consolidatie is gebaseerd, of van een bron die een rol heeft gespeeld in het besluitvormingsproces om te komen tot het geconsolideerde instrument. Het kan gaan om de bekendmaking van een besluit, rectificatie, ter inzage legging of kennisgeving van een ontwerpbesluit, etc.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Url string 1..1

Een URL die wijst naar het relevante deel van de publicatie.

Er kan ook verwijzen worden naar een onderdeel van de jurische bron middels een "fragment identifier"

De URL waar de publicatie is terug te vinden.

Publicatiedatum date 1..1

De datum waarop de publicatie is verschenen. Dit wordt overgenomen van de Gepubliceerd op (eigenschap van Metadata officiële publicatie versie) uit de metadata van de versie van de publicatie.

Publicatienaam string 1..1

De identificatie van de publicatie. Dit is een verkorte weergave van de Publicatienaam, te lezen voor kenners van de verwijzingsystematiek, die gebruikt kan worden om aan de publicatie te refereren. De publicatie-identifier wordt ook gebruikt als het laatste deel van de AKN Work-identificatie van de Officiële Publicatie.

  • In de metadata op officielebekendmakingen.nl heet deze "overheidop.identifier".
  • Deze identifier wordt ook gebruikt in de URL van een publicatie op officielebekendmakingen.nl, zoals bijvoorbeeld stb-2020-262 in https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-262.html.

De publicatienaam wordt overgenomen van de publicatienaam uit de metadata van de publicatie.

Publicatie-identifier string 1..1

De publicatie-identifier wordt overgenomen van de publicatie-identifier uit de metadata van de publicatie.

Soort gepubliceerd work Resource identificatie (entiteit) 1..1

De identificatie van het soort work (de juridische bron) die is gepubliceerd. In het geval van een bekendmaking van een besluit verwijst het soort work dus naar een besluit en niet naar de bekendmaking.

Datum ondertekening date 0..1

de datum waarop het gepubliceerde besluit is ondertekend.

In OWMS4 heet deze datum dcterms.issued

De datum van ondertekening van de versie van de juridische bron die in deze publicatie wordt gepubliceerd. De datum is niet altijd gegeven omdat niet elk soort juridische bron ondertekend hoeft te worden. De waarde is gelijk aan Ondertekend op (eigenschap van Metadata bekendgemaakt besluit) uit de metadata van de officiële publicatie.

Toevoeging tijdelijk regelingdeel
Definitie

Verwijzing van de Verantwoording beoogde wijziging (entiteit) van een Juridische verantwoording van instrument (entiteit) naar een eventueel aanwezig Tijdelijk regelingdeel (tekst) (entiteit). Door deze verwijzing kan de lezer van de verantwoording erachter komen dat er een tijdelijk regelingdeel van kracht was op de (wijziging van) het instrument.

Beschrijving

Geeft aan dat er een tijdelijk regelingdeel is/wordt ingesteld als onderdeel van de wijziging in regelgeving geassocieerd met het doel. Het tijdelijk regelingdeel is juridisch onderdeel van deze (hoofd)regeling maar wordt als zelfstandig work gemodelleerd. Het heeft een eigen juridische verantwoording; de wijzigingen van het tijdelijk regelingdeel worden niet opgenomen in de juridische verantwoording van de hoofdregeling.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
FRBRWork STOP identificatie (entiteit) 1..1

Een verwijzing naar het tijdelijk regelingdeel (als work) dat is/wordt ingesteld als onderdeel van de wijziging in regelgeving geassocieerd met het doel.

Verantwoording beoogde wijziging
Definitie

De juridische onderbouwing voor de (beoogde) wijziging van het instrument als geheel. Als de juridische onderbouwing gegeven wordt voor een element, dan gaat het om een wijziging waarin ook het element wijzigde. Met een wijziging wordt zowel de instelling, wijziging als beëindiging bedoeld.

Beschrijving

In de juridische verantwoording worden de bron-publicaties gegroepeerd per doel. De gedachte daarbij is dat een doel staat voor één wijziging van de regelgeving, en alle publicaties waarin iets over hetzelfde doel staat samen die wijziging beschrijven. Die publicaties laten de evolutie van de wijziging zien, van eerste gepubliceerde versie tot (na inwerkingtreding) de onherroepelijke versie.

Het kan zijn dat de wijzigingen geassocieerd met twee doelen dezelfde datum inwerkingtreding hebben. Als de wijzigingen juridisch onafhankelijk van elkaar zijn, dan bevat de geconsolideerde regeling (of informatieobject) beide wijzigingen waarvan de evolutie per wijziging beschreven is. Als de wijzigingen juridisch niet onafhankelijk zijn, dan zal er een nieuw besluit genomen moeten worden om beide wijzigingen te verenigen. Dit besluit zal twee keer in de juridische verantwoording voorkomen, bij elk van de doelen, omdat het verenigen van de wijzigingen onderdeel is van de evolutie van beide wijzigingen.

In de presentatie van de juridische verantwoording kan de afhankelijkheid van het doel desgewenst onderdrukt worden. De juridische verantwoording bestaat dan uit een lijst van Publicatie van juridische bron (entiteit) met unieke Publicatie-identifier (eigenschap van Publicatie van juridische bron) met een samengevoegde en ontdubbelde collectie Bladwijzers.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Doel STOP identificatie (entiteit) 1..1

Een verwijzing naar het "doel" van de regelgeving.

Het doel wordt zelf niet in de juridische tekst genoemd. De relatie tussen de in de juridische tekst genoemde gegevens en het doel volgt uit de intenties van bevoegd gezag, en is als zodanig service-informatie.

Elke (beoogde) wijziging van regelgeving wordt geassocieerd met een doel. De juridische bronnen worden daarom per doel gegroepeerd.

Soort wijziging Soort wijziging (entiteit) 1..1

De verantwoording betreft een wijziging van het instrument. In soort wijziging is nader gespecificeerd om welk type wijziging het gaat.

Juridisch werkend vanaf date 0..1

De tijdstempel (indien bekend) geeft aan wanneer de wijziging van de regelgeving geassocieerd met het doel voor het eerst juridisch werkend wordt. Bij nieuwe regelgeving of bij wijzigingen van regelgeving wordt dit ook wel de inwerkingtredingsdatum genoemd. Als het doel (mede) geassocieerd is met een intrekking van een regeling geeft de tijdstempel het moment van intrekking.

Geldig vanaf date 0..1

de startdatum van de geldigheid van de informatie.

Deze tijdstempel geeft aan wanneer de wijziging van de regelgeving geassocieerd met het doel voor het eerst geldig wordt. Dit zal in het algemeen gelijk zijn aan het moment waarop de wijziging juridisch werkend wordt. Maar in sommige gevallen kan de wijziging daarvoor al geldig worden (met terugwerkende kracht). Voor nog niet in werking getreden wijzigingen is deze datum onbekend.

Work identificatie
Definitie

De onderdelen die samen een Work uniek identificeren

Specialisatie van Module (entiteit)
Zie ook Identificatie (onderwerp), Proefversies voor een besluit (onderwerp), Toestanden (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
FRBRWork STOP identificatie (entiteit) 1..1

De IRI van een Work volgens de naamgevingsconventie.

Worktype Resource identificatie (entiteit) 1..1

de typering van één FRBR Work.

Waardelijst worktype

Is tijdelijk deel van Work identificatie (entiteit) 0..1

Enumeraties

Soort relevantie
Beschrijving

De aspecten van het geconsolideerde instrument die voor de verantwoording worden onderscheiden.

Waarden Beschrijving
Inhoud

De juridische bron bevat informatie over de inhoud van het (geconsolideerde) work, zoals een wijziging van de tekst van een regeling.

Juridische werking

De juridische bron bevat informatie over de juridische werking. Dit kan zowel een inwerkingtreding of de datum van een intrekking of beëidiging zijn.

Geldigheid

De juridische bron bevat informatie over de geldigheid voor zover die niet gelijk is aan de juridische werking, zoals een datum terugwerkende kracht.

Soort wijziging
Definitie

Onderverdeling van de manieren waarop een instrument (c.w. een element daarvan) gewijzigd kan worden.

Waarden Beschrijving
Instelling

Geeft aan dat de wijziging de eerste versie van een instrument of het eerste voorkomen van een element betreft.

Wijziging

Geeft aan dat de wijziging een mutatie van het instrument c.q. van het element betreft.

Beëindiging

De wijziging betreft (in het geval van een instrument) het ophouden van de juridische werking van een instrument, bijvoorbeeld via een intrekking. Voor een element van een instrument kan het ook gaan om een wijziging van het instrument waardoor het element geen deel meer uitmaakt van het (geconsolideerde) instrument.