Kennisgeving bezwaartermijn

Als de kennisgeving een zakelijke mededeling doet over de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een besluit, dan zal de kennisgeving in het algemeen informatie bevatten over de bezwaartermijn. Die informatie wordt als annotatie bij de kennisgeving gevoegd.

Vervang (entiteit)Voeg toe (entiteit)Procedurestap (entiteit)Besluitversie (entiteit)Procedureverloopmutatie (entiteit)Metadata kennisgeving (entiteit)Kennisgeving (entiteit)

Deze annotatie is een mutatie van het procedureverloop behorend bij de besluitversie waar de kennisgeving betrekking op heeft. De mutatie voegt de einddatum van de bezwaartermijn toe aan het procedureverloop. Als die datum al eerder is doorgegeven, bijvoorbeeld als de kennisgeving een verlenging van de bezwaartermijn betreft, dan moet in de mutatie een vervanging van de datum opgenomen worden.

Figuur 1. Metadata publicatie bezwaartermijn
Vervang (entiteit)Voeg toe (entiteit)Procedureverloopmutatie (entiteit)Procedurestap (entiteit)Metadata publicatie kennisgeving (entiteit)

Bij publicatie wordt de informatie over de bezwaartermijn onderdeel gemaakt van de metadata van officiële publicatie van de kennisgeving.

Elementen

Besluitversie
Definitie

De versie van een Besluit (entiteit)

Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Consoldatie-informatie (onderwerp), Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving terinzagelegging (onderwerp), Metadata (onderwerp), Officiële publicaties (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp)
Kennisgeving
Beschrijving

Een kennisgeving zoals opgesteld door bevoegd gezag.

Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Zie ook Kennisgeving (onderwerp), Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving terinzagelegging (onderwerp)
Metadata kennisgeving
Definitie

De metadata van een Kennisgeving (onderwerp)

Specialisatie van Annotatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Kennisgeving (onderwerp), Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving terinzagelegging (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Officiële titel string 1..1

De titel van een Work zoals die door het bevoegd gezag (BG) wordt vastgesteld.

Bij Regelingen en Besluiten is de officiële titel gelijk aan de tekstuele weergave van het gehele Regelingopschrift.

Bij Informatieobjecten is de officiële titel gelijk aan de door de BG toegekende "JOIN"-identificatie van het Work.

Maker Resource identificatie (entiteit) 1..1

De organisatie die de eindverantwoordelijkheid draagt voor het creëren van de instrumentversie.

De term en definitie zijn overgenomen uit de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden, Bijlage 2.

Eindverantwoordelijke Resource identificatie (entiteit) 1..1

De Organisatie die de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud (strekking) van de tekst, het informatieobject of de resource.

Onderwerp Resource identificatie (entiteit) 1..*

Een korte specificatie van de inhoud van Work: daar waar de tekst of het informatieobject "over gaat".

In de OWMS4 heet deze eigenschap dcterms:subject.

Mededeling over STOP identificatie (entiteit) 1..1

De verwijzing vanuit een Kennisgeving naar het instrument of de instrumentversie waar deze zakelijke mededelingen over bevat.

Metadata publicatie kennisgeving
Beschrijving

De metadata van de officiële publicatie van de kennisgeving die is overgenomen uit de aangeleverde informatie.

Specialisatie van Metadata te publiceren versie (entiteit)
Zie ook Kennisgeving (onderwerp), Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving terinzagelegging (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Begin inzagetermijn op date 0..1

De datum waarop de inzagetermijn van een ontwerpbesluit start

Einde inzagetermijn op date 0..1

De datum waarop de inzagetermijn van een ontwerpbesluit eindigt. Dit is de eerste dag waarop géén zienswijzen op het ontwerpbesluit meer kunnen worden ingediend

Einde bezwaartermijn op date 0..1

De datum van de eerste dag waarop géén bezwaren tegen het besluit meer kunnen worden ingediend.

Einde beroepstermijn op date 0..1

De datum van de eerste dag waarop géén beroep tegen het besluit meer kan worden ingesteld.

Procedurestap
Definitie

Een stap in de Procedure die het BG doorloopt in het opstellen van een BesluitVersie teneinde een bepaalde mijlpaal (eind van een Procedure) te bereiken. Een stap leidt typisch tot een nieuwe "documentversie" met een bepaalde status.

Een Procedurestap is één van de stappen in de Procedureverloop die het BG doorloopt in het opstellen van een BesluitVersie teneinde een bepaalde mijlpaal te bereiken. Een stap leidt typisch tot een nieuwe "documentversie" met een bepaalde status.

Stappen hebben een soortStap met een beperkte waardelijst. Daarnaast heeft een stap een datum van voltooiing (voltooidOp en een optionele actor: diegene die de stap uitgevoerd heeft.

Zie ook Besluit (onderwerp), Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving terinzagelegging (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp), Proefversies voor een besluit (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Stap Resource identificatie (entiteit) 1..1

de typering van één van de stappen binnen een procedure.

Sommige stapsoorten geven belangrijke informatie die traditioneel als metadata van publicaties wordt gezien, zoals bijvoorbeeld

  • datum ondertekening
  • datum publicatie

Typering van de stap uit de procedure. Het betreft waarden uit de waardelijst die overeenkomt met de procedure die het besluit doorloopt, zoals aangegeven met Soort procedure (eigenschap van Metadata besluit) in de metadata van het besluit.

Van elk type stap kan er hooguit één in het procedureverloop voorkomen. Voor het muteren van het procedureverloop is de Stap daarom de unieke identificatie van een procedurestap.

Voltooid op date 1..1

de datum waarop de procedurestap in het Procedureverloop door de actor is genomen.

Actor Resource identificatie (entiteit) 0..1

De organisatie (zoals een Openbaar Lichaam) die verantwoordelijk is voor de uitgevoerde Procedurestap

Procedureverloopmutatie
Definitie

Module die mutaties op een data:Procedureverloop beschrijft

Beschrijving

Beschrijft een mutatie van het procedureverloop behorend bij een besluitversie. De modellering volgt de STOP systematiek van het objectgericht muteren. Omdat de procedureverloop module een context module is die zelf geen versieaanduiding kent, wordt de mutatie toegepast op de versie van de module zoals bekend voorafgaand aan de Bekend op (eigenschap van Procedureverloopmutatie) datum. Dit is elders gedocumenteerd.

De procedureverloopmutatie bevat geen verwijzing naar de besluitversie. De identificatie van de besluitversie moet via een Expression identificatie (entiteit) gedaan worden.

Specialisatie van Annotatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving terinzagelegging (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Bekend op date 1..1

De datum waarop de informatie publiek bekend is geworden (of zal worden) die de aanleiding is tot de mutatie van het procedureverloop.

Vervang
Definitie

De procedurestap(pen) die middels een data:Procedureverloopmutatie binnen een data:Procedureverloop vervangen moeten worden

Beschrijving

Vervangt een stap in het procedureverloop. De stap wordt geïdentificeerd aan da hand van de waarde van Stap (eigenschap van Procedurestap)

Zie ook Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving terinzagelegging (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp)
Voeg toe
Definitie

De procedurestap(pen) die middels een data:Procedureverloopmutatie aan een data:Procedureverloop toegevoegd moeten worden

Beschrijving

Voegt een stap toe aan het procedureverloop.

Zie ook Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving terinzagelegging (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp)