Consolidatie van een instrument

Context informatie (entiteit)Instrumentversie informatie (entiteit)Toestand informatie (entiteit)Instrumentversie (entiteit)Instrument (entiteit)Toestand (entiteit)Consolidatie van instrument (entiteit)

Elementen

Consolidatie van instrument
Beschrijving

Sommige instrumenten kunnen geconsolideerd worden, dat wil zeggen: door juridische besluiten of van rechtswege krijgen versies van dat instrument een juridische geldigheid. De bepaling van de juridische geldigheid verloopt via de Consolidatie van een instrument. De geldigheid is altijd met het Instrument geassocieerd, en niet met een specifieke versie van het instrument. De versie van de consolidatie van het instrument zoals dat op een bepaald moment in de tijd geldig is, wordt Toestand genoemd.

Specialisatie van Work (entiteit)
Zie ook Juridische verantwoording (onderwerp), Toepassingsgebied (onderwerp), Toestanden (onderwerp)
Context informatie
Beschrijving
Context informatie representeert informatie die gaat over een Instrument of Instrumentversie, maar die ontstaat of beïnvloed wordt door gebeurtenissen die de instrument(versie) niet zelf wijzigen. Voorbeelden van context informatie zijn:
  • hoe de instrumentversie of toestand in relatie staat tot een andere instrumentversie, bijvoorbeeld omdat de andere instrumentversie naar deze instrumentversie verwijst;
  • eigenschappen die beïnvloed worden door informatie uit andere instrumentversies, zoals een nieuw besluit dat de geldigheid verandert van deze toestand
  • eigenschappen die aangeven wat een STOP-gebruikend systeem weet over een instrumentversie, bijvoorbeeld welke modules er van een instrumentversie bestaan.
Kenmerkend voor deze module is dat de informatie die door deze module gemodelleerd wordt in de tijd kan veranderen zonder dat de instrumentversie of toestand zelf gewijzigd wordt, bijvoorbeeld doordat een STOP-gebruikend systeem aanvullende informatie ontvangt. De context informatie wordt daarom voorzien van tijdstempels om aan te geven voor welk moment in de tijd de inhoud van de module actueel is.
Specialisatie van Module (entiteit)
Generalisatie van Actuele consolidatie-informatie (entiteit), Instrumentversie revisie (entiteit), Juridische verantwoording (entiteit), Procedureverloop (entiteit), Proefversies (entiteit), Toestanden (entiteit)
Zie ook Instrument en instrumentversies (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Bekend op datum 1..1

Bekend op is de datum waarop eenieder kennis kon hebben van bepaalde informatie. Dat kan het geval zijn omdat de informatie via een (officiële) publicatie is verspreid, maar het kan ook zijn dat de informatie via andere kanalen publiek is gemaakt.

Het is niet gezegd dat op deze datum het STOP-gebruikend systeem ook daadwerkelijk beschikte over deze informatie. Het systeem kan de informatie op een later tijdstip ontvangen hebben. Als het onderscheid tussen (in principe) bekend voor eenierer en bekend in het STOP-gebruikend systeem relevant is, dan moet ook Ontvangen op (eigenschap van Context informatie) uitgewisseld worden.

Ontvangen op datum 0..1

Ontvangen op geeft aan sinds welk moment het STOP-gebruikend systeem kennis heeft van bepaalde informatie en die informatie ook kan en mag verstrekken.

Het uitwisselen van deze tijdstempel is alleen nuttig als het een later tijdstip betreft dan Bekend op (eigenschap van Context informatie), en daarmee dat het informatie-verstrekkende systeem gedurende een zekere tijd niet beschikte over informatie die elders al wel bekend was en daarmee mogelijk tijdelijk een verkeerd beeld van de (juridische) werkelijkheid heeft verspreid.

Instrument
Beschrijving

Een instrument is een abstractie van de verschillende "documenten" die door STOP beschreven worden.

Specialisatie van Work (entiteit)
Generalisatie van Alleen bekend te maken informatieobject (entiteit), Besluit (entiteit), Geo-informatieobject (GIO) (entiteit), Informatief informatieobject (entiteit), Informatieobject (entiteit), Juridisch informatieobject (entiteit), Kennisgeving (entiteit), Officiële publicatie (entiteit), Ontwerpbesluit (entiteit), Regeling (entiteit), Soort = Bekendmaking (entiteit), Soort = Kennisgeving (entiteit), Soort = Rectificatie (entiteit), Soort = Terinzagelegging (entiteit), Te consolideren informatieobject (entiteit)
Zie ook Instrument en instrumentversies (onderwerp), Objectgericht modelleren (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp), Toestanden (onderwerp)
Instrumentversie
Beschrijving

Een instrumentversie is een Expression van een Instrument.

Specialisatie van Expression (entiteit)
Generalisatie van Besluitversie (entiteit), Herdruk (entiteit), Informatieobjectversie (entiteit), Initiële publicatie (entiteit), Kennisgevingversie (entiteit), Officiële-publicatieversie (entiteit), Rectificatieversie (entiteit), Regelingversie (entiteit)
Zie ook Historie van een object (onderwerp), Instrument en instrumentversies (onderwerp), Modules en revisies (onderwerp), Objectgericht modelleren (onderwerp), Toestanden (onderwerp)
Instrumentversie informatie
Beschrijving

Instrumentversie informatie is een abstractie om een deel van de informatie van of over een Instrumentversie te modelleren. De informatie in deze module is onveranderlijk: voor een gegeven instrumentversie zal de inhoud van een module steeds hetzelfde zijn. Dit in tegenstelling tot context informatie die in de tijd kan variëren.

Dat wil niet zeggen dat de informatie in de module niet kan evolueren. Maar als de informatie door een (bedrijfs)proces wijzigt, wordt de gewijzigde informatie met een nieuwe instrumentversie of toestand beschreven.

Specialisatie van Module (entiteit)
Generalisatie van Expression identificatie (entiteit), Metadata officiële publicatie versie (entiteit), Metadata regelingversie (entiteit)
Zie ook Instrument en instrumentversies (onderwerp), Modules en revisies (onderwerp)
Toestand
Definitie

De versie van een Consolidatie van instrument die op één moment in de tijd geldig is.

Specialisatie van Expression (entiteit)
Toestand informatie
Beschrijving