Symbolisatie

De symbolisatie van een GIO geeft aan hoe de GIO is getoond bij de vaststelling van het besluit waarvan een versie van de GIO een bijlage is. STOP hanteert het uitgangspunt van functioneel verbeelden: in de symbolisatie worden alleen die aspecten vastgelegd die beeldbepalend zijn. Voor een GIO zijn dat de symbolen waarmee de gebieden, lijnen en punten weergegeven worden. De weergave van labels en de verdere interactie tussen weergave en eindgebruiker worden aan de STOP-gebruikende applicatie overgelaten.

De symbolisatie is vormgegeven als annotatie. Dezelfde symbolisatie kan daarom voor meerdere versies van een GIO gebruikt worden.

PointSymbolizer (entiteit)LineSymbolizer (entiteit)PolygonSymbolizer (entiteit)Symbolizer (entiteit)Filter (entiteit)SemanticTypeIdentifier (entiteit)FeatureTypeStyle (entiteit)Rule (entiteit)FeatureTypeStyle (entiteit)Rule (entiteit)Symbolisatie (entiteit)Informatieobject (entiteit)

Voor de modellering van de symbolisatie adopteert STOP de OGC Symbology Encoding standaard. Hierboven paars weergegeven. Die standaard laat veel meer ruimte om symbolisaties te definiëren dan nodig en wenselijk voor gebruik in STOP. Voor STOP wordt daarom een subset van de mogelijkheden gebruikt. Hierboven geel weergegeven. STOP beperkt zich tot de mogelijkheden die nodig zijn om ondersteunde symbolisatie bibliotheken te kunnen verbeelden. Momenteel wordt alleen de Symbolenbibliotheek STOPTPOD ondersteund, deze is te vinden op de TPOD site van Geonovum. Welk deel van de SE standaard STOP ondersteund komt tot uitdrukking in twee van de standaard afgeleide schema's: Schema se en Schema ogc

Voor GIO's zonder een norm of locatiegroepen(GIO-delen) is de symbolisatie optioneel. Bij de verbeelding wordt dan gebruik gemaakt van een standaard kleur/kleuren. Voor GIO's met een norm of met locatiegroepen is symbolisatie wel verplicht.

De symbolisatie van een GIO moet de GIO verbeelden zoals deze getoond is ten tijde van de vaststelling van de GIO door het Bevoegde Gezag.

De symbolisatie van een GIO heeft één FeatureTypeStyle die één of meerdere Rules bevat. Een Rule bevat een Symbolizer en optioneel een Filter. Het Filter bepaalt op welke onderdelen van de GIO de Symbolizer toegepast moeten worden. Het Filter is overbodig voor GIO's zonder Locatiegroepen(GIO-delen) of een norm, de Symbolizer wordt dan op elke Locatie van de GIO toegepast. Meerdere Rules zijn nodig als de GIO locatiegroepen(GIO-delen) of normwaarden bevat, zodat voor elk GIO-deel of elke (range van) normwaarden verbeeldingsinformatie meegegeven wordt.

De symbolisatie voor een GIO moet dekkend zijn. Dat wil zeggen dat voor elk onderdelen van de GIO er een Rule van toepassing moet zijn die een passende symbolizer bevat. Dus voor een GIO met locatiegroepen, voor elke locatiegroep. Voor een GIO met kwalitatieve normwaarden, voor elke normwaarde. Voor een GIO met kwantitatieve normwaarden, voor elke normwaarde. Het is voor kwantitatieve normwaarden ook mogelijk om meerdere waarden identiek te symboliseren door in het Filter een range aan te geven die van toepassing is op meerdere normwaarden, bijv. alle waarden tussen 0 en 10.

Figuur 1. Symbolisatie voor GIO-delen
Filter (entiteit)Groep (entiteit)GIO delen (entiteit)Geo-informatieobject versie (entiteit)Filter (voor GIO deel) (entiteit)Rule (entiteit)GIO deel (entiteit)Locatie (entiteit)

Symbolisatie van een locatiegroep(GIO-deel) gebeurt aan de hand van het groepID van de locatiegroep. De symbolisatie moet dekkend zijn. De FeatureTypeStyle moet dus voor elk GIO-deel dat voorkomt in de GIO een Rule bevatten, zodat elk GIO-deel van symbolisatie wordt voorzien. Elke Rule bevat een filter PropertyIsEqual om het GIO-deel te selecteren waar de bijbehorende Symbolizer op toegepast moet worden.

Figuur 2. Symbolisatie voor normwaarden (kwalitatief)
Filter (voor kwalitatieve normwaarde) (entiteit)Geo-informatieobject versie (entiteit)Normwaarde (entiteit)Filter (entiteit)Rule (entiteit)Locatie (entiteit)

Symbolisatie van normwaarden (kwalitatief) gebeurt aan de hand van de normwaarde. De FeatureTypeStyle bevat voor elke kwalitatieve normwaarde een Rule. Elke Rule bevat een filter PropertyIsEqual om de normwaarde te selecteren en een Symbolizer die de toe te passen verbeelding bevat.

Figuur 3. Symbolisatie voor normwaarden (kwantitatief)
Operator (kwantitatief) (entiteit)Filter (voor kwantitatieve normwaarde) (entiteit)Geo-informatieobject versie (entiteit)Normwaarde (entiteit)Filter (entiteit)Rule (entiteit)Locatie (entiteit)

Symbolisatie van normwaarden (kwantitatief) gebeurt op basis van de normwaarde. De symbolisatie moet dekkend zijn. De FeatureTypeStyle moet dus voor elke normwaarde die voorkomt in de GIO een Rule bevatten. Voor kwantitatieve normwaarden kan ook een Filter gebruikt worden die een reeks van normwaarden selecteert. Om bij veel verschillende normwaarden bijvoorbeeld alle normwaarden tussen 0 en 10 identiek te symboliseren.

Uitsluitend voor kwantitatieve normwaarden kunnen meerdere condities gecombineerd worden in het Filter om met And aansluitende ranges van normwaarden te specificeren.

Elementen

FeatureTypeStyle
Definitie

The FeatureTypeStyle defines the styling that is to be applied to a single feature type.

Beschrijving

De verbeelding die toegepast moet worden op een GIO.

Specialisatie van FeatureTypeStyle (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Name string 0..0

The Name element is used with most “objects” defined by SE to allow them to be referenced

Niet ondersteund in STOP.

Description DescriptionType 0..0

A "Description" gives human-readable descriptive information for the object it is included within.

Niet ondersteund in STOP.

FeatureTypeName QName 1..1

The FeatureTypeName identifies the specific feature type that the feature-type style is for.

GML FeatureType waar de verbeelding op toegepast moet worden. Voor een GIO altijd geo:Locatie

SemanticTypeIdentifier string 1..1

The SemanticTypeIdentifier is intended to be used to identify what the feature style is suitable to be used for using community-controlled name(s).

Aanduiding van wat er verbeeld wordt door deze FeatureTypeStyle.

In STOP zijn 4 identifiers toegestaan, zie SemanticTypeIdentifier (entiteit)

Rule Rule (entiteit) 1..*

Rules are used to group rendering instructions by feature-property conditions and map scales. Rule definitions are placed immediately inside of featuretype definitions.

Toe te passen verbeeldingsregel(s), bevat optioneel een Filter en de toe te passen verbeeldingsinformatie.

OnlineResource OnlineResourceType 0..0

Niet ondersteund in STOP.

version string 1..1

Versie van de SE standaard die gebruikt wordt. STOP gebruikt SE versie 1.1.0

FeatureTypeStyle
Definitie

The FeatureTypeStyle defines the styling that is to be applied to a single feature type.

Beschrijving

Het FeatureTypeStyle-type uit de SE standaard. In STOP worden niet alle mogelijkheden ondersteund.

Generalisatie van FeatureTypeStyle (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Name string 0..1

The Name element is used with most “objects” defined by SE to allow them to be referenced

Niet ondersteund in STOP.

Description DescriptionType 0..1

A "Description" gives human-readable descriptive information for the object it is included within.

Niet ondersteund in STOP.

FeatureTypeName QName 0..1

The FeatureTypeName identifies the specific feature type that the feature-type style is for.

Naam van het FeatureType waar de styling op toegepast moet worden.

SemanticTypeIdentifier string 0..*

The SemanticTypeIdentifier is intended to be used to identify what the feature style is suitable to be used for using community-controlled name(s).

Aanduiding van wat er verbeeld wordt door deze FeatureTypeStyle.

Rule Rule (entiteit) 1..*

Rules are used to group rendering instructions by feature-property conditions and map scales. Rule definitions are placed immediately inside of featuretype definitions.

Toe te passen verbeeldingsregel(s), bevat optioneel een Filter en de toe te passen verbeeldingsinformatie.

OnlineResource OnlineResourceType 0..1

Niet ondersteund in STOP.

version string 1..1

Versie van de SE standaard die gebruikt wordt.

STOP gebruikt SE versie 1.1.0

Filter
Definitie

A filter is used to identify a subset of resources from a collection of resources whose property values satisfy a set of logically connected predicates. If the property values of a resource satisfy all the predicates in a filter then that resource is considered to be part of the resulting subset.

Beschrijving

Een filter geeft aan voor welk deel van de informatie in de GIO een symbool van toepassing is. De specificatie van het filter volgt de OGC Filter Encoding standaard, die voor STOP verder ingeperkt wordt.

Generalisatie van Filter (voor GIO deel) (entiteit), Filter (voor kwalitatieve normwaarde) (entiteit), Filter (voor kwantitatieve normwaarde) (entiteit)
Filter (voor GIO deel)
Definitie

A filter is used to identify a subset of resources from a collection of resources whose property values satisfy a set of logically connected predicates. If the property values of a resource satisfy all the predicates in a filter then that resource is considered to be part of the resulting subset.

Beschrijving

Filter om de te verbeelden locatiegroepen(GIO-delen) te bepalen. Voor locatiegroepen mag alleen PropertyIsEqualTo gebruikt worden. Bijvoorbeeld:


   <ogc:Filter>
     <ogc:PropertyIsEqualTo>
       <ogc:PropertyName>groepID</ogc:PropertyName> 
       <ogc:Literal>West</ogc:Literal> 
     </ogc:PropertyIsEqualTo>
   </ogc:Filter>  
  
Specialisatie van Filter (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
PropertyName string 1..1

The PropertyName element can used to specify the name of any property of an object whose value shall be tested by a predicate in a filter expression. Property names shall be encoded using XML elements as described in the Extensible Markup Language (XML) 1.0 (see W3C XML) specification. In addition, GML property names may be qualified with a namespace, in which case the name shall conform to the Namespaces in XML (as given in W3C XML Namespaces) specification.

Voor een GIO-deel is dit altijd groepID

Operator 1..1

Alleen PropertyIsEqualTo is toegestaan voor GIO-delen.

Literal string 1..1

A literal value is any part of a statement or expression which should be used as provided.

De geometrieën met deze groepID worden gesymboliseerd. In het voorbeeld hierboven West.

Filter (voor kwalitatieve normwaarde)
Definitie

A filter is used to identify a subset of resources from a collection of resources whose property values satisfy a set of logically connected predicates. If the property values of a resource satisfy all the predicates in a filter then that resource is considered to be part of the resulting subset.

Beschrijving

Filter om de te verbeelden kwalitatieve normwaarde(n) te bepalen, alleen PropertyIsEqualTo is hier toegestaan. Bijvoorbeeld:


   <ogc:Filter>
     <ogc:PropertyIsEqualTo>
       <ogc:PropertyName>kwalitatieveNormwaarde</ogc:PropertyName> 
       <ogc:Literal>goed</ogc:Literal> 
     </ogc:PropertyIsEqualTo>
   </ogc:Filter>
  
Specialisatie van Filter (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
PropertyName string 1..1

The PropertyName element can used to specify the name of any property of an object whose value shall be tested by a predicate in a filter expression. Property names shall be encoded using XML elements as described in the Extensible Markup Language (XML) 1.0 (see W3C XML) specification. In addition, GML property names may be qualified with a namespace, in which case the name shall conform to the Namespaces in XML (as given in W3C XML Namespaces) specification.

Voor kwalitatieve normwaaarde is dit altijd kwalitatieveNormwaarde

Operator 1..1

Alleen PropertyIsEqualTo toegestaan voor kwalitatieve normwaarden.

Literal string 1..1

A literal value is any part of a statement or expression which should be used as provided.

Geometrieën met deze kwalitatieve normwaarde worden gesymboliseerd. In bovenstaand voorbeeld "goed".

Filter (voor kwantitatieve normwaarde)
Definitie

A filter is used to identify a subset of resources from a collection of resources whose property values satisfy a set of logically connected predicates. If the property values of a resource satisfy all the predicates in a filter then that resource is considered to be part of the resulting subset.

Beschrijving

Filter om de te verbeelding van kwantitatieve normwaarden te bepalen. Toegestane Filters voor kwantitatieve normwaarden zijn:

 • PropertyIsBetween (bij dit filter zijn beide grenzen inclusief).
 • PropertyIsEqualTo
 • PropertyIsNotEqual
 • PropertyIsLessThan
 • PropertyIsGreaterThan
 • PropertyIsLessThanOrEqualTo
 • PropertyIsGreaterThanOrEqualTo

Naast een enkelvoudig filter is er ook 1 combinatie van twee filters toegestaan om ervoor te kunnen zorgen dat je op niet inclusieve wijze een range kunt filteren. Hiervoor is alleen de constructie van onderstaand voorbeeld toegestaan waarin alleen de waardes van de literals mogen wijzigen:

<ogc:Filter>
 <ogc:And>
  <ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo>
   <ogc:PropertyName>kwantitatieveNormwaarde</ogc:PropertyName>
   <ogc:Literal>20</ogc:Literal>
  </ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo>
  <ogc:PropertyIsLessThan>
   <ogc:PropertyName>kwantitatieveNormwaarde</ogc:PropertyName>
   <ogc:Literal>30</ogc:Literal>
  </ogc:PropertyIsLessThan>
 </ogc:And>
</ogc:Filter>
Specialisatie van Filter (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
PropertyName string 1..1

The PropertyName element can used to specify the name of any property of an object whose value shall be tested by a predicate in a filter expression. Property names shall be encoded using XML elements as described in the Extensible Markup Language (XML) 1.0 (see W3C XML) specification. In addition, GML property names may be qualified with a namespace, in which case the name shall conform to the Namespaces in XML (as given in W3C XML Namespaces) specification.

Voor kwantitatieve normwaarde is dit altijd kwantitatieveNormwaarde

Operator Operator (kwantitatief) (entiteit) 1..1

Voor kwantitatieve normwaarde zijn meerdere operatoren toegestaan, zie hierboven.

GIO deel
Beschrijving

Een locatiegroep, aanduiding bij een Locatie tot welke locatiegroep/GIO-deel deze Locatie behoort.

Zie ook GML bestand (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Groep ID string 1..1
GIO delen
Beschrijving

Container omvat de lijst van voorkomende locatiegroepen(GIO-delen) in deze GIO.

Zie ook GML bestand (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Groepen Groep (entiteit) 1..1
Geo-informatieobject versie
Specialisatie van AbstractFeatureType (entiteit), Informatieobjectinhoud (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook GML bestand (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
FRBRWork STOP identificatie (entiteit) 1..1
FRBRExpression STOP identificatie (entiteit) 1..1
Locaties Locatie (entiteit) 1..*
Groep
Beschrijving

Definitie van een locatiegroep binnen een GIO. Koppelt het groepID aan het label van deze groep.

Zie ook GML bestand (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
ID string 1..1

Identificatie van de locatiegroep, komt terug bij elke Locatie die tot deze groep behoort.

Label string 1..1

Naam van de locatiegroep

Informatieobject
Definitie
Met informatieobject wordt in de STOP standaard bedoeld:
 1. Een document (tekst met eventueel afbeeldingen) die niet volgens de STOP standaard is geserialiseerd maar op een andere manier die is toegestaan in de Bekendmakingswet en bijbehorende regelingen; of
 2. Een op zichzelf staand geheel van gegevens, zoals een lijst, een register, een geometrie of een database. Het is machineleesbare informatie die niet direct door mensen gelezen kan worden, maar die met algemene beschikbare software te lezen is.
Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Generalisatie van Alleen bekend te maken informatieobject (entiteit), Geo-informatieobject (GIO) (entiteit), Informatief informatieobject (entiteit), Juridisch informatieobject (entiteit), Te consolideren informatieobject (entiteit)
Zie ook Geo-informatieobject (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Metadata (onderwerp), PDF-document (onderwerp), Toepassingsgebied (onderwerp)
LineSymbolizer
Definitie

A LineSymbolizer is used to style a “stroke” along a linear geometry type, such as a string of line segments.

Beschrijving

Bevat de symbolisatie voor een lijn. Opgebouwd uit de volgende elementen:

Geometry - niet ondersteund in STOP.

Stroke: verbeelding van de lijn, alleen SvgParameter wordt ondersteund in STOP:

Stroke - SvgParameter name="stroke": hexadecimale kleur aanduiding van de lijn, bijv. #ff0000 (rood)

Stroke - SvgParameter name="stroke-width": breedte van de lijn in pixels bijv. 8

Stroke - SvgParameter name="stroke-dasharray": stippellijn in pixels getekend, pixels niet getekend bijv. "5 2"

Stroke - SvgParameter name="stroke-dashoffset": afstand van de start van de lijn waar de stippellijn begint bijv. "5"

Stroke - SvgParameter name="stroke-linecap": wijze waarop einde van de lijn getekend moet worden: "round"

Stroke - SvgParameter name="stroke-opacity": doorzichtigheid, waarde 0.0 tot 1.0

Stroke - SvgParameter name="stroke-linejoin": wijze waarop twee lijnen bij elkaar komen:"round"

Stroke-Graphicfill - niet ondersteund in STOP

Stroke-GraphicStroke - niet ondersteund in STOP

PerpendicularOffset - niet ondersteund in STOP

Specialisatie van Symbolizer (entiteit)
Locatie
Beschrijving

Geometrie in de GIO.

Specialisatie van AbstractFeatureType (entiteit)
Zie ook GML bestand (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Naam string 1..1
Geometrie GeometryPropertyType (entiteit) 1..1
Normwaarde
Beschrijving

Van toepassing zijnde normwaarde op bijbehorende Locatie.

Zie ook GML bestand (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Kwalitatief string 0..1
Kwantitatief double 0..1
PointSymbolizer
Definitie

A PointSymbolizer is used to draw a “graphic” at a point.

Beschrijving

Bevat de symbolisatie voor een punt. Opgebouwd uit de volgende elementen:

Geometry - niet ondersteund in STOP.

Graphic - ExternalGraphic - niet ondersteund in STOP

Graphic - Mark - WellKnownName: cross, square, circle, star, triangle

Graphic - Mark - Fill - fill: hexadecimale kleur aanduiding van de vulling bijv. #000000 (zwart)

Graphic - Mark - Fill - fill-opacity: doorzichtigheid, waarde 0 tot 1

Graphic - Mark - Stroke - stroke: hexadecimale kleur aanduiding van de rand, bijv. #ff0000 (rood)

Graphic - Mark - Stroke - stroke-width: breedte van de rand in pixel

Graphic - Mark - Stroke - stroke-opacity: doorzichtigheid, waarde 0 tot 1

Graphic - Size: Grootte van het punt symbool in pixel

Graphic - Opacity: doorzichtigheid, waarde 0 tot 1

Graphic - Rotation: draaing in graden, bijv. 45

Graphic - AnchorPoint - niet ondersteund in STOP.

Graphic - Displacement - niet ondersteund in STOP.

Specialisatie van Symbolizer (entiteit)
PolygonSymbolizer
Definitie

A PolygonSymbolizer is used to draw a polygon (or other area-type geometries), including filling its interior and stroking its border (outline).

Beschrijving

Bevat de symbolisatie voor een polygoon. Opgebouwd uit de volgende elementen:

Geometry - niet ondersteund in STOP.

Fill: verbeelding van de oppervlakte van het polygoon. STOP ondersteund SvgParameter (één kleur) en GraphicFill (plaatje).

Fill - SvgParameter name="fill": kleur in hex, bijv. #ff0000

Fill - SvgParameter name="fill-opacity": doorzichtheid van 0.0 tot 1.0

Fill - GraphicFill - Graphic - ExternalGraphic - InlineConent encoding="base64": hexadecimaal gecodeerd figuur in png formaat, dat gebruikt wordt om het vlak te vullen.

Fill - GraphicFill - Graphic - ExternalGraphic - Format: alleen image/png wordt ondersteund.

Stroke: verbeelding van de rand van de polygoon.

Stroke - SvgParameter name="stroke": hexadecimale kleur aanduiding van de rand, bijv. #ff0000 (rood)

Stroke - SvgParameter name="stroke-width": breedte van de rand in pixel

Stroke - SvgParameter name="stroke-opacity": doorzichtigheid, waarde 0.0 tot 1.0

Stroke - SvgParameter name="stroke-linejoin": "round"

Displacement - niet ondersteund in STOP

PerpendicularOffset - niet ondersteund in STOP

Specialisatie van Symbolizer (entiteit)
Rule
Definitie

Rules are used to group rendering instructions by feature-property conditions and map scales. Rule definitions are placed immediately inside of featuretype definitions.

Beschrijving

SE standaard Rule type. STOP gebruikt een subset.

Generalisatie van Rule (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Name string 0..1

The Name element is used with most “objects” defined by SE to allow them to be referenced

Naam van de Rule,

Description DescriptionType 0..1

A "Description" gives human-readable descriptive information for the object it is included within.

Niet ondersteund in STOP.

LegendGraphic GraphicType 0..1

Niet ondersteund in STOP.

Filter Filter (entiteit) 0..1

A filter is used to identify a subset of resources from a collection of resources whose property values satisfy a set of logically connected predicates. If the property values of a resource satisfy all the predicates in a filter then that resource is considered to be part of the resulting subset.

Filter om de geometrieen te selecteren waarop de symbolisatie toegepast moet worden. In STOP worden een beperkt aantal filteropties ondersteund.

ElseFilter 0..1

Niet ondersteund in STOP.

MinScaleDenominator double 0..1

Niet ondersteund in STOP.

MaxScaleDenominator double 0..1

Niet ondersteund in STOP.

Symbolizer Symbolizer (entiteit) 1..*

A Symbolizer describes how a feature is to appear on a map. The Symbolizer describes not just the shape that should appear but also such graphical properties as color and opacity.

Een of meerdere verbeeldingen die op de geometrieën worden toegepast die aan de Filter voldoen. Bij meerdere verbeeldingen wordt het 'painters model' toegepast, dus de eerste verbeelding wordt de onderste.

Rule
Definitie

Rules are used to group rendering instructions by feature-property conditions and map scales. Rule definitions are placed immediately inside of featuretype definitions.

Beschrijving

STOP gebruik van Rule. Bevat een naam, filter en een symbolizer. De verbeelding van de symbolizer wordt toegepast op de geometrieen die worden geselecteerd door het filter.

Specialisatie van Rule (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Name string 1..1

The Name element is used with most “objects” defined by SE to allow them to be referenced

Naam van de Rule.

Description DescriptionType 1..1

A "Description" gives human-readable descriptive information for the object it is included within.

Niet ondersteund in STOP.

LegendGraphic GraphicType 0..0

Niet ondersteund in STOP.

Filter Filter (entiteit) 1..1

A filter is used to identify a subset of resources from a collection of resources whose property values satisfy a set of logically connected predicates. If the property values of a resource satisfy all the predicates in a filter then that resource is considered to be part of the resulting subset.

Filter om geometrieen te selecteren waarvoor de symbolisatie (Symbolizer) op toegepast moet worden.

ElseFilter 0..0

Niet ondersteund in STOP.

MinScaleDenominator double 0..0

Niet ondersteund in STOP.

MaxScaleDenominator double 0..0

Niet ondersteund in STOP.

Symbolizer Symbolizer (entiteit) 1..*

A Symbolizer describes how a feature is to appear on a map. The Symbolizer describes not just the shape that should appear but also such graphical properties as color and opacity.

Verbeelding die op de geometrieën wordt toegepast die aan het Filter voldoen. Indien meerdere verbeeldingen meegegeven worden, wordt het 'painters model' toegepast, dus de eerste verbeelding wordt de onderste.

Symbolisatie
Beschrijving

Symbolisatie is een annotatie bij een GIO en bevat informatie om een GIO te verbeelden zoals getoond ten tijden van het besluit.

Specialisatie van Annotatie (entiteit), Module (entiteit)
Symbolizer
Definitie

A Symbolizer describes how a feature is to appear on a map. The Symbolizer describes not just the shape that should appear but also such graphical properties as color and opacity.

Beschrijving

Beschrijving van de wijze waarop een geometrie verbeeld moet worden. STOP ondersteund drie types.

Generalisatie van LineSymbolizer (entiteit), PointSymbolizer (entiteit), PolygonSymbolizer (entiteit)

Enumeraties

Operator (kwantitatief)
Beschrijving

Ondersteunde operators voor kwantitatieve waarden.

Waarden Beschrijving
PropertyIsLessThan

The PropertyIsLessThan comparison operator evaluates to true if the first argument is less than the second. Otherwise the expression evaluates to false.

Waarde is kleiner dan

PropertyIsLessThanOrEqualTo

The PropertyIsLessThanOrEqualTo comparison operator evaluates to true if the first argument is less than or equal to the second. Otherwise the expression evaluates to false.

Waarde is kleiner of gelijk

PropertyIsEqualTo

The PropertyIsEqualTo comparison operator evaluates to true if the two arguments are equal. Otherwise the expression evaluates to false.

Waarde is gelijk aan

PropertyIsGreaterThanOrEqualTo

The PropertyIsGreaterThan comparison operator evaluates to true if the first argument is greater than or equal to the second. Otherwise the expression evaluates to false.

Waarde is groter dan of gelijk aan

PropertyIsGreaterThan

The PropertyIsGreaterThan comparison operator evaluates to true if the first argument is greater than the second. Otherwise the expression evaluates to false.

Waarde is groter dan

ProperttIsBetween

The PropertyIsBetween element is defined as a compact way of encoding a range check. The lower and upper boundary values are inclusive.

waarde moet liggen tussen de boven en ondergrens. LET OP: Zowel de boven als ondergrens is inclusief.

... And ...

The logical operator AND evaluates to true if all the combined expressions evaluate to true.

In principe is er maar één Operator toegestaan om een filter te beschrijven. Als een filter wordt gemaakt voor alle waarden tussen een ondergrens en een bovengrens, dan kan PropertyInbetween gebruikt worden. Voor PropertyInbetween geldt dat de ondergrens en bovengrens binnen het filter vallen. Om ervoor te zorgen dat elke waarde maar binnen één filter valt, kan het noodzakelijk zijn aan te geven dat de ondergrens en/of de bovengrens niet binnen het filter valt. Daartoe moet een operator voor de ondergrens (OperatorIsGreaterThan of OperatorIsGreaterThanOrEqualTo) gecombineerd worden met een operator voor de bovengrens (OperatorIsLessThan of OperatorIsLessThanOrEqualTo) met de And operator. Dit is het enige toegestane gebruik van de And operator.

SemanticTypeIdentifier
Definitie

The SemanticTypeIdentifier is intended to be used to identify what the feature style is suitable to be used for using community-controlled name(s).

Beschrijving

Aanduiding van wat er verbeeld wordt door deze FeatureTypeStyle.

Waarden Beschrijving
geo:geometrie

voor GIO's zonder GIO-delen of normwaarden.

geo:groepID

voor GIO's met locatiegroepen/GIO-delen

geo:kwalitatieveNormwaarde

voor GIO's met kwalitatieve normwaarden

geo:kwantitatieveNormwaarde

voor GIO's met kwantitatieve normwaarden