Consoldatie-informatie

De informatie die hoort bij een besluit en die nodig is om de consolidatie te bepalen van de regelingen en informatieobjecten die met het besluit gewijzigd of vastgesteld worden.

Figuur 1. Consolidatie-informatie in een besluit
Intrekking informatieobject (entiteit)Besluitversie (entiteit)Beoogd informatieobject (entiteit)Besluit (entiteit)Soort tijdstempel (entiteit)Intrekking regeling (entiteit)Tijdstempel (entiteit)Beoogde regeling (entiteit)Consolidatie-informatie (entiteit)
Figuur 2. Relatie met besluittekst
Intrekking informatieobject (entiteit)Regelingversie (entiteit)Besluittekst (entiteit)Besluitversie (entiteit)Te consolideren informatieobject (entiteit)Informatieobjectversie (entiteit)Beoogd informatieobject (entiteit)Besluit (entiteit)Soort tijdstempel (entiteit)Intrekking regeling (entiteit)Tijdstempel (entiteit)Beoogde regeling (entiteit)Consolidatie-informatie (entiteit)

In de consolidatie-informatie staat informatie die in de tekst van het besluit terug te vinden. De eId wijst steeds naar de positie in de besluittekst. De instelling of wijziging van een informatieobject wordt afgeleid van de verwijzing naar het informatieobject zoals dat in de tekst van de regeling voorkomt.

Elementen

Beoogd informatieobject
Definitie

Een van de informatieobjecten die geassocieerd is met een doel binnen een Beoogde regeling (entiteit).

Beschrijving

Alleen in het geval dat consolidatie-informatie dient om samenloop op te lossen, kan een beoogd informatieobject meer dan één doel bevatten.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Doel Resource identificatie (entiteit) 1..*

Een verwijzing naar het "doel" van de regelgeving.

Het doel wordt zelf niet in de juridische tekst genoemd. De relatie tussen de in de juridische tekst genoemde gegevens en het doel volgt uit de intenties van bevoegd gezag, en is als zodanig service-informatie.

Instrumentversie STOP identificatie (entiteit) 1..1

De identificatie van de FRBR-expression van de instrumentversie (zoals door de bronhouder gegeven is) die opgesteld is/wordt voor de opgegeven doelen.

eId string 1..1

Een eId is een verwijzing naar de plaats in de tekst waar de relevante informatie beschreven is.

Hier wijst de eId naar de plaats in de tekst van het besluit waarin vermeld wordt dat de informatieobjectversie ingesteld of veranderd wordt. Het gaat hierbij om de plaats (in de initiële versie van een regeling of van een regelingwijziging die onderdeel is van de besluittekst) waar met de JOIN-identificatie verwezen wordt naar de nieuwe versie van het informatieobject.

De documentatie van de implementatie data:BeoogdInformatieobject bevat meer informatie over de exacte invulling van de eId in deze context.

Beoogde regeling
Definitie

Specificatie van de regelgeving die geassocieerd is met een doel, zoals die in de (juridische) tekst terug te vinden is. Het geeft aan welke regelingen en informatieobjecten voor een doel zijn/worden opgesteld.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Doel Resource identificatie (entiteit) 1..*

Een verwijzing naar het "doel" van de regelgeving.

Het doel wordt zelf niet in de juridische tekst genoemd. De relatie tussen de in de juridische tekst genoemde gegevens en het doel volgt uit de intenties van bevoegd gezag, en is als zodanig service-informatie.

Instrumentversie STOP identificatie (entiteit) 1..1

De identificatie van de FRBR-expression van de instrumentversie (zoals door de bronhouder gegeven is) die opgesteld is/wordt voor de opgegeven doelen.

eId string 1..1

Een eId is een verwijzing naar de plaats in de tekst waar de relevante informatie beschreven is.

Hier wijst de eId naar de plaats in de tekst van het besluit waarin vermeld wordt dat de regelingversie ingesteld wordt. Het gaat hierbij niet om de plaats waar de specificatie van de instrumentversie staat, maar om de plaats waar iets staat als de regeling wordt gewijzigd .

Besluit
Definitie

Een Besluit beschrijft de vaststelling of wijziging van (de geldigheid van) een regeling of informatieobject.

Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Generalisatie van Ontwerpbesluit (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Metadata (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp), Proefversies voor een besluit (onderwerp), Toepassingsgebied (onderwerp)
Besluittekst
Beschrijving

De tekst vam eem besluit

Zie ook Besluit en besluitversie (onderwerp)
Besluitversie
Definitie

De versie van een Besluit (entiteit)

Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving bezwaartermijn (onderwerp), Kennisgeving terinzagelegging (onderwerp), Metadata (onderwerp), Officiële publicaties (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp)
Consolidatie-informatie
Definitie

De module ConsolidatieInformatie bevat de informatie over de beoogde doelen en tijdstempels die bij het Besluit gegeven worden.

Specialisatie van Annotatie (entiteit), Module (entiteit)
Informatieobjectversie
Specialisatie van Expression (entiteit), Instrumentversie (entiteit)
Zie ook Besluit en besluitversie (onderwerp), GML bestand (onderwerp), Geo-informatieobject (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Metadata (onderwerp), Metadata (onderwerp), Officiële publicaties (onderwerp), PDF-document (onderwerp), Regeling en regelingversie (onderwerp)
Intrekking informatieobject
Beschrijving

Bevat de informatie die een intrekking van een informatieobject beschrijft.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Doel Resource identificatie (entiteit) 1..*

De doel(en) waarvoor nieuwe regelgeving wordt opgesteld, waarvan het intrekken van het informatieobject onderdeel uitmaakt.

Instrument STOP identificatie (entiteit) 1..1

De identificatie van het informatieobject (als work) dat ingetrokken wordt

eId string 1..1

Hier wijst de eId naar de plaats in de tekst van het besluit waaruit blijkt dat het informatieobject geen onderdeel meer is van een regeling. Het gaat hierbij om de plaats (in een regelingwijziging die onderdeel is van de besluittekst) waar de JOIN-identificatie van de geldende versie van het informatieobject doorgehaald wordt en geen identificatie naar een andere versie van het informatieobject voor in de plaats komt.

Intrekking regeling
Definitie

De informatie van het door het besluit ingetrokken Work (zie data:ConsolidatieInformatie).

Beschrijving

Bevat de informatie die een intrekking van een regeling beschrijft.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Doel Resource identificatie (entiteit) 1..*

Een verwijzing naar het "doel" van de regelgeving.

Het doel wordt zelf niet in de juridische tekst genoemd. De relatie tussen de in de juridische tekst genoemde gegevens en het doel volgt uit de intenties van bevoegd gezag, en is als zodanig service-informatie.

De doel(en) waarvoor nieuwe regelgeving wordt opgesteld, waarvan het intrekken van de regeling onderdeel uitmaakt.

Instrument STOP identificatie (entiteit) 1..1

Word-identificatie van het instrument (regeling, informatieobject) dat wordt ingetrokken.

De identificatie van de regeling (als work) die ingetrokken wordt

eId string 1..1

Een eId is een verwijzing naar de plaats in de tekst waar de relevante informatie beschreven is.

Hier wijst de eId naar de plaats in de tekst van het besluit waar de intrekking genoemd is, vaak met een formulering als de regeling wordt ingetrokken.

Regelingversie
Beschrijving
Te consolideren informatieobject
Definitie

Een te consolideren informatieobject is een Juridisch informatieobject dat gebruikt wordt om aspecten van een juridische of beleidsregel vast te leggen, bijvoorbeeld het Werkingsgebied van een regel. Het wordt niet alleen bekendgemaakt tegelijk met het besluit, maar wordt na inwerkingtreding van het besluit ook in geconsolideerde vorm beschikbaargesteld.

Specialisatie van Informatieobject (entiteit), Instrument (entiteit), Juridisch informatieobject (entiteit), Work (entiteit)
Generalisatie van Geo-informatieobject (GIO) (entiteit)
Zie ook Besluit en besluitversie (onderwerp), Geo-informatieobject (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Regeling en regelingversie (onderwerp)
Tijdstempel
Definitie

Specificatie van de tijdstempels geassocieerd met een doel, zoals die in de (juridische) tekst terug te vinden zijn.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Soort Soort tijdstempel (entiteit) 1..1

De soort tijdstempel.

Doel Resource identificatie (entiteit) 1..1

Een verwijzing naar het "doel" van de regelgeving.

Het doel wordt zelf niet in de juridische tekst genoemd. De relatie tussen de in de juridische tekst genoemde gegevens en het doel volgt uit de intenties van bevoegd gezag, en is als zodanig service-informatie.

Datum date 0..1

De datum waarop de tijdstempel van kracht is.

eId string 1..1

Een eId is een verwijzing naar de plaats in de tekst waar de relevante informatie beschreven is.

Hier wijst de eId naar de plaats in de tekst waarin de datum vermeld staat waarop de instrumentversie in werking treedt of ingetrokken wordt. Het gaat hierbij om de plaats waar de zinssnede staat als "De regeling is geldig op [datum]", "De regeling treedt in werking op [datum]" of "De regeling wordt ingetrokken per [datum]".

Enumeraties

Soort tijdstempel
Definitie

De beschrijving wanneer de beoogde regeling of informatieobject van kracht wordt, middels een limitatieve lijst van de twee waarden

Beschrijving

Lijst met mogelijke tijdstempels

Waarden Beschrijving
Juridisch werkend vanaf

De tijdstempel geeft aan wanneer de wijziging van de regelgeving geassocieerd met het doel voor het eerst juridisch werkend wordt. Bij nieuwe regelgeving of bij wijzigingen van regelgeving wordt dit ook wel de inwerkingtredingsdatum genoemd. Als het doel (mede) geassocieerd is met een intrekking van een regeling geeft de tijdstempel het moment van intrekking.

Geldig vanaf

De tijdstempel geeft aan wanneer de wijziging van de regelgeving geassocieerd met het doel voor het eerst geldig wordt. Dit zal in het algemeen gelijk zijn aan het moment waarop de wijziging juridisch werkend wordt. Maar in sommige gevallen kan de wijziging daarvoor al geldig worden (met terugwerkende kracht).