Proefversies voor een besluit

Voor elk besluit dat wijzigingen in regelgeving beschrijft kan een overzicht gemaakt worden van de regelgeving zoals die zou zijn als de wijzigingen in de bekende regelgeving wordt doorgevoerd. In STOP worden de uitkomsten daarvan proefconsolidaties genoemd.

Een besluit beschrijft initiële regelgeving, of regelgeving die al in werking zijnde regelingen of informatieobjecten wijzigt. Het is mogelijk om daarvan proefversies te maken. Een proefversie is het antwoord op de vraag: hoe zou de geconsolideerde regelgeving eruit zien als het besluit in werking zou treden? STOP kent daarvoor een module Proefversies die vooral bedoeld is voor niet-definitieve (zoals ontwerp-)besluiten waarvan nooit de datum van inwerkingtreding bekend is.

Procedureverloop (entiteit)Procedurestap (entiteit)Besluit (entiteit)Work identificatie (entiteit)Proefversie (entiteit)Proefversies (entiteit)

De module is een context module bij het besluit als work. Er is niet voor gekozen om de proefversies voor een specifieke versie van het besluit te beschrijven, omdat nieuwe versies van een besluit veelal ontstaan door aanpassing van andere onderdelen dan de beschrijving van de nieuwe regelgeving, zoals aanpassing van toelichtingen.

Het type besluit (consultatie/voorontwerp, ontwerp, definitief besluit) is aan de Soort procedure te herkennen; dit is gekoppeld aan het work en wijzigt nooit. Het Procedureverloop is een geconsolideerde versie van het procedureverloop zoals samengesteld uit de informatie meegeleverd met het besluit, waarin alleen de stappen zijn overgehouden die relevant zijn voor de proefversie. Bij een ontwerpbesluit gaat het dan om stappen als het moment van ter inzage legging, of het einde van de reactietermijn.

De uitkomst kan proefversies van meerdere regelingen en/of informatieobjecten bevatten. Voor elk daarvan kunnen meerdere proefversies aanwezig zijn als een besluit wijzigingen geassocieerd met meerdere doelen() bevat, zoals aangegeven in de consolidatie-informatie bij het besluit. Voor elk van de versies is een proefversie beschikbaar die beschrijft welke wijzigingen van regelgeving (via gerealiseerde doelen) in de versie zijn opgenomen. De gerealiseerde doelen bevat naast een of meer doelen uit de consolidatie-informatie voor het besluit ook doelen die al in werking zijn getreden en/of, als het besluit voortbouwt op andere (definitieve of niet-definitieve) besluiten zonder datum inwerkingtreding, doelen geassocieerd met nieuwe regelgeving uit die besluiten.

Elementen

Besluit
Definitie

Een Besluit beschrijft de vaststelling of wijziging van (de geldigheid van) een regeling of informatieobject.

Specialisatie van Instrument (entiteit), Work (entiteit)
Generalisatie van Ontwerpbesluit (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Besluit en besluitversie (onderwerp), Consoldatie-informatie (onderwerp), Informatieobject en informatieobjectversie (onderwerp), Metadata (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp), Toepassingsgebied (onderwerp)
Procedurestap
Definitie

Een stap in de Procedure die het BG doorloopt in het opstellen van een BesluitVersie teneinde een bepaalde mijlpaal (eind van een Procedure) te bereiken. Een stap leidt typisch tot een nieuwe "documentversie" met een bepaalde status.

Een Procedurestap is één van de stappen in de Procedureverloop die het BG doorloopt in het opstellen van een BesluitVersie teneinde een bepaalde mijlpaal te bereiken. Een stap leidt typisch tot een nieuwe "documentversie" met een bepaalde status.

Stappen hebben een soortStap met een beperkte waardelijst. Daarnaast heeft een stap een datum van voltooiing (voltooidOp en een optionele actor: diegene die de stap uitgevoerd heeft.

Zie ook Besluit (onderwerp), Kennisgeving beroepstermijn (onderwerp), Kennisgeving bezwaartermijn (onderwerp), Kennisgeving terinzagelegging (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Stap Resource identificatie (entiteit) 1..1

de typering van één van de stappen binnen een procedure.

Sommige stapsoorten geven belangrijke informatie die traditioneel als metadata van publicaties wordt gezien, zoals bijvoorbeeld

  • datum ondertekening
  • datum publicatie

Typering van de stap uit de procedure. Het betreft waarden uit de waardelijst die overeenkomt met de procedure die het besluit doorloopt, zoals aangegeven met Soort procedure (eigenschap van Metadata besluit) in de metadata van het besluit.

Van elk type stap kan er hooguit één in het procedureverloop voorkomen. Voor het muteren van het procedureverloop is de Stap daarom de unieke identificatie van een procedurestap.

Voltooid op date 1..1

de datum waarop de procedurestap in het Procedureverloop door de actor is genomen.

Actor Resource identificatie (entiteit) 0..1

De organisatie (zoals een Openbaar Lichaam) die verantwoordelijk is voor de uitgevoerde Procedurestap

Procedureverloop
Definitie

Het procedureverloop geeft weer welke stappen genomen zijn in de levensloop van een besluit, te beginnen met de vaststelling van het besluit. Het gaat daarbij zowel om stappen vóór publicatie van het besluit, zoals de ondertekening, als erna, zoals intrekking of vernietiging door een uitspraak van een rechter. Het procedureverloop heeft alleen betrekking op de procedure zoals die in de Algemene Wet Bestuursrecht is beschreven. Andere processen die waarvan het resultaat mogelijk effect heeft op de levensloop van een besluit (zoals de beroepsprocedure bij een rechter) worden niet in het procedureverloop vastgelegd totdat bekend is wat het effect is op de inhoud van de geconsolideerde regelgeving die op basis van het besluit wordt samengesteld.

Specialisatie van Context informatie (entiteit), Module (entiteit)
Zie ook Besluit (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp)
Proefversie
Definitie

Een proefversie is de "versie van de regeling" zoals de LVBB die kan maken vanuit de reeds bekende "was"-versie van de Regeling met daarin de mutaties zoals die in een aangeleverde (ontwerp)besluit in renvooi zijn beschreven.

In STOP is de proefversie gemodelleerd als de uitkomst van een "proefconsolidatie" van het (ontwerp)besluit, waarbij proefconsolidatie wordt opgevat als: "Hoe zou de regelgeving (regelingen/informatieobjecten) eruit zien als het (ontwerp)besluit in werking zou treden, waarbij alleen rekening gehouden wordt met die eerder bekendgemaakte definitieve besluiten en eventueel andere ontwerpbesluiten waar dit (ontwerp)besluit op gebaseerd is".

Beschrijving

Door de proefversie te beschouwen als een "proefconsolidatie" kan er nooit sprake zijn van samenloop; precies de regelingversies en informatieobject-versies die in het besluit zijn beschreven worden "als proef geconsolideerd". De (ontwerp)besluiten waarvan niet duidelijk is hoe ze samenhangen met het ter proef aangeboden (ontwerp)besluit worden genegeerd. Met andere woorden: de proefversie is de "wordt" van de regelingmutaties van één (ontwerp)besluit.

Om duidelijk het onderscheid te maken met een proefconsolidatie van een regeling ("Hoe luidt een regeling als alle bekendgemaakte besluiten in werking zouden treden") is gekozen voor de naam proefversie. De proefconsolidatie wordt niet aangeleverd door het BG, maar door LVBB samengesteld omdat de LVBB nu eenmaal voor eenieder (proef)consolidaties uitvoert.

De proefversie is een expression van het work van hetzelfde regeling-work waar ook de geconsolideerde regeling voor gemaakt wordt. Dit regeling-work is bekend bij en geïdentificeerd door het BG.

Eén besluit kan leiden tot meer dan één proefversie, één voor elke regelingversie (of informatieobjectversie) die wordt genoemd in de "was" binnen de besluittekst beschreven mutaties. Er zijn meerdere proefversies per regeling mogelijk.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Gerealiseerde doelen STOP identificatie (entiteit) 1..*

De lijst van gerealiseerde doelen die geassocieerd zijn met alle wijzigingen in regelgeving die tot de Toestanden of Proefversies aanleiding gegeven hebben.

Instrumentversie STOP identificatie (entiteit) 1..1

De identificatie van de FRBR-expression van de instrumentversie (zoals door de bronhouder gegeven is) die opgesteld is/wordt voor de opgegeven doelen.

Proefversies
Definitie

Een overzicht van de instrumentversies die resulteren als de wijzigingen uit het besluit doorgevoerd worden.

Specialisatie van Context informatie (entiteit), Module (entiteit)
Work identificatie
Definitie

De onderdelen die samen een Work uniek identificeren

Specialisatie van Module (entiteit)
Zie ook Identificatie (onderwerp), Juridische verantwoording (onderwerp), Toestanden (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
FRBRWork STOP identificatie (entiteit) 1..1

De IRI van een Work volgens de naamgevingsconventie.

Worktype Resource identificatie (entiteit) 1..1

de typering van één FRBR Work.

Waardelijst worktype

Is tijdelijk deel van Work identificatie (entiteit) 0..1