Toestanden

De consolidatie van een instrument (regeling of informatieobject) wordt beschreven aan de hand van toestanden. Een toestand is te zien als een versie van het geconsolideerde instrument, dat in een bepaalde periode juridisch werkend en geldig is.

Oplossing samenloop (entiteit)Toestand met samenloop (entiteit)Bekende toestand (entiteit)Toestandinhoud (entiteit)Consolidatie identificatie (entiteit)Work identificatie (entiteit)Instrument (entiteit)Consolidatie van instrument (entiteit)Instrumentversie (entiteit)Periode (entiteit)Geldigheid (entiteit)Toestanden (entiteit)Toestand (entiteit)
Het diagram toont het overzicht van de relevante informatie, bestaande uit twee STOP modules:
  • De consolidatie identificatie identificeert de geconsolideerde regeling of het geconsolideerd informatieobject. Als de toestanden door de LVBB berekend worden, dan wordt de identificatie van het work door de LVBB vastgesteld en is conform de naamgevingsconventie voor regelingen of informatieobjecten.
  • Toestanden is een context module met daarin de toestanden van de geconsolideerde regeling of informatieobjecten.
    • Een toestand representeert de consolidatie van de wijzigingen die corresponderen met de doelen zoals is vastgelegd in de gerealiseerde doelen. Het gaat alleen om de doelen die de regeling of het informatieobject inhoudelijk wijzigen en dus tot nieuwe versies van regeling of informatieobject leiden.
    • Een toestand wordt geïdentificeerd met een FRBRExpression, behorend bij het FRBRWork van de geconsolideerde regeling/informatieobject.
    • Elke toestand heeft via Geldigheid informatie over de periode waarin de toestand in werking en geldig is. De betekenis van in werking op en geldig op worden in het kader van tijdreizen[] uitgelegd.
    • De juridische inhoud van de toestand kan bekend zijn; in dat geval wordt de toestand als Bekende toestand opgenomen. Het kan ook voorkomen dat de juridische inhoud niet bekend is, dan wordt de toestand door Toestand met samenloop beschreven.

Als de juridische inhoud van een toestand bekend is, dan komt die overeen met een versie van de regeling of van het informatieobject zoals is aangeleverd en geïdentificeerd door het bevoegd gezag. Het is mogelijk dat de oorspronkelijke versie nog wordt aangepast zonder dat de juridische inhoud wijzigt. Dit levert een nieuwe versie op die een revisie genoemd wordt. In de Toestand inhoud wordt als instrumentversie steeds de actuele (eventueel gereviseerde) versie opgenomen; de revisies zijn oudere versies die juridisch dezelfde inhoud hebben. Zie het voorbeeld.

Als de juridische inhoud van een toestand niet bekend is, dan komt dat doordat geen van de beschikbare regeling- of informatieobject versies de consolidatie vormt van alle gerealiseerde doelen. Er zijn dan wel meerdere versies beschikbaar waarin een deel van de wijzigingen is verwerkt. Er is sprake van samenloop: de juridische inhoud bestaat uit een samenvoeging van de verschillende versies. Dat is zonder een juridisch-inhoudelijke beschouwing van de onderliggende besluiten niet mogelijk. Het bevoegd gezag zal dat moeten doen, en het resultaat aan de LVBB sturen. Er zijn verschillende mogelijkheden die in de Oplossing samenloop zijn beschreven.

Zie ook het voorbeeld van een gelijktijdige inwerkingtreding, eerdere inwerkingtreding en terugwerkende kracht.

Elementen

Bekende toestand
Definitie

Een van de bij de LVBB bekende en te berekenen toestand van een regeling

Beschrijving

Een toestand waarvan de inhoud bepaald kan worden.

Specialisatie van Toestand (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Inhoud Toestandinhoud (entiteit) 1..1

De instrumentversie(s) die de juridische inhoud van de toestand beschrijven

Consolidatie identificatie
Definitie

De identificatie van een Consolidatie. Een consolidatie verwijst niet alleen naar zijn eigen Work, maar ook naar het Work waar het een consolidatie van is.

Specialisatie van Module (entiteit)
Zie ook Identificatie (onderwerp), Juridische verantwoording (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
FRBRWork STOP identificatie (entiteit) 1..1

De identificatie van het geconsolideerde instrument als work

Is consolidatie van Work identificatie (entiteit) 1..1

De relatie vanuit een "consolidatie-Work" naar het Work dat het proces van consolidatie heeft doorlopen. Dat laatste Work is typisch het instrument zoals het bekend is bij het BG.

Is onderdeel van STOP identificatie (entiteit) 0..1

Als het instrument juridisch een onderdeel is van een ander instrument, dan verwijst Is onderdeel van naar de consolidatie van dat andere instrument.

Is tijdelijk deel van Consolidatie identificatie (entiteit) 0..1

De relatie vanuit een "tijdelijk regelingdeel" naar het work - vaak een (geconsolideerde) regeling - waar het een tijdelijk deel van is.

Consolidatie van instrument
Beschrijving

Sommige instrumenten kunnen geconsolideerd worden, dat wil zeggen: door juridische besluiten of van rechtswege krijgen versies van dat instrument een juridische geldigheid. De bepaling van de juridische geldigheid verloopt via de Consolidatie van een instrument. De geldigheid is altijd met het Instrument geassocieerd, en niet met een specifieke versie van het instrument. De versie van de consolidatie van het instrument zoals dat op een bepaald moment in de tijd geldig is, wordt Toestand genoemd.

Specialisatie van Work (entiteit)
Zie ook Consolidatie van een instrument (onderwerp), Juridische verantwoording (onderwerp), Toepassingsgebied (onderwerp)
Geldigheid
Definitie

de geldigheid geeft aan wanneer de toestand daadwerkelijk geldig is, rekening houdend met de geldigheid van andere toestanden.

Beschrijving

Een enkele periode waarin een toestand juridisch bestaat. Bevat bovendien de periode(n) waarin de toestand de actuele versie is van het geconsolideerd instrument.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Juridisch werkend op Periode (entiteit) 1..1

Geeft een periode waarin een toestand juridisch in werking is/was.

Geldig op Periode (entiteit) 0..*

De datum waarop een cons:Geldigheidsperiode geldig is. Gegeven wordt de cons:vanaf en optioneel de cons:tot.

De periode(n) waarin de toestand de actuele versie is van het geconsolideerd instrument.

Instrument
Beschrijving

Een instrument is een abstractie van de verschillende "documenten" die door STOP beschreven worden.

Specialisatie van Work (entiteit)
Generalisatie van Alleen bekend te maken informatieobject (entiteit), Besluit (entiteit), Geo-informatieobject (GIO) (entiteit), Informatief informatieobject (entiteit), Informatieobject (entiteit), Juridisch informatieobject (entiteit), Kennisgeving (entiteit), Officiële publicatie (entiteit), Ontwerpbesluit (entiteit), Regeling (entiteit), Soort = Bekendmaking (entiteit), Soort = Kennisgeving (entiteit), Soort = Rectificatie (entiteit), Soort = Terinzagelegging (entiteit), Te consolideren informatieobject (entiteit)
Zie ook Consolidatie van een instrument (onderwerp), Instrument en instrumentversies (onderwerp), Objectgericht modelleren (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp)
Instrumentversie
Beschrijving

Een instrumentversie is een Expression van een Instrument.

Specialisatie van Expression (entiteit)
Generalisatie van Besluitversie (entiteit), Herdruk (entiteit), Informatieobjectversie (entiteit), Initiële publicatie (entiteit), Kennisgevingversie (entiteit), Officiële-publicatieversie (entiteit), Rectificatieversie (entiteit), Regelingversie (entiteit)
Zie ook Consolidatie van een instrument (onderwerp), Historie van een object (onderwerp), Instrument en instrumentversies (onderwerp), Modules en revisies (onderwerp), Objectgericht modelleren (onderwerp)
Periode
Definitie

Tijdsperiode waarin de toestand geldig is.

Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Vanaf date 1..1

Begindatum van de periode. De begindatum is onderdeel van de periode.

Tot date 0..1

Einddatum van de periode. De einddatum is zelf geen onderdeel van de periode. Als geen einddatum gegeven is, dan loopt de periode door tot het einde der tijden.

Toestand
Definitie

De versie van een Consolidatie van instrument die op één moment in de tijd geldig is.

Beschrijving

In het informatiemodel is dit een abstractie van de verschillende toestanden die voor kunnen komen.

Generalisatie van Bekende toestand (entiteit), Toestand met samenloop (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
FRBRExpression STOP identificatie (entiteit) 1..1

Identificatie van de toestand als expression van het geconsolideerde instrument.

Gerealiseerde doelen STOP identificatie (entiteit) 1..*

De lijst van gerealiseerde doelen die geassocieerd zijn met alle wijzigingen in regelgeving die tot de Toestanden of Proefversies aanleiding gegeven hebben.

De doelen die geassocieerd zijn met alle wijzigingen in regelgeving die tot de toestand aanleiding gegeven hebben.

Geldigheid Geldigheid (entiteit) 1..*

Geeft aan wanneer de toestand juridisch bestaat en in welke periode de toestand de actuele versie is van een geconsolideerd instrument.

Toestand met samenloop
Definitie

Een van de bij de LVBB bekende en te berekenen toestand met samenloop

Beschrijving

Een toestand waarvan de juridische inhoud niet door een bekende (door het bevoegd gezag opgestelde) versie van het instrument beschreven kan worden. Dit is het geval als er sprake is van samenloop. De toestand is dan het resultaat van de inwerkingtreding van meerdere besluiten die geen rekening met elkaar houden.

Specialisatie van Toestand (entiteit)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Samenloop Toestandinhoud (entiteit) 0..*

De instrumentversies (voor zover bekend) waarvan de inhoud samengevoegd moet worden om de samenloop op te lossen. Niet in alle situaties zijn alle instrumentversies bekend.

Status Oplossing samenloop (entiteit) 1..1

Geeft aan in welk stadium het oplossen van de samenloop (door het bevoegd gezag) zich bevindt.

Toestanden
Definitie

Contextmodule met een overzicht van toestanden van een geconsolideerd instrument.

Specialisatie van Context informatie (entiteit), Module (entiteit)
Toestandinhoud
Beschrijving

De instrumentversies die juridisch de inhoud van een toestand of proefconsolidatie beschrijven.

Zie ook Actuele consolidatie informatie (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Instrumentversie STOP identificatie (entiteit) 1..1

De identificatie van de meest recente instrumentversie die de juridische inhoud van een toestand of proefconsolidatie weergeeft. Dit kan de versie zijn die in een besluit stond dat tot het ontstaan van de toestand/proefconsolidatie geleid heeft, maar het kan ook een revisie daarvan zijn.

Revisies STOP identificatie (entiteit) 0..*

Een verwijzing middels een expression-identificatie naar een van de revisies die bij de toestand bestaan.

Instrumentversies die allen de juridische inhoud van een toestand weergeven, maar op het gebied van niet-juridische (service) informatie verschillen. Mogelijke verschillen zijn annotaties (zoals hyperlinks) in de tekst, bijgewerkte metadata, etc. De instrumentversies die hier genoemd staan zijn eerdere versies; de Instrumentversie is de meest recente versie.

Work identificatie
Definitie

De onderdelen die samen een Work uniek identificeren

Specialisatie van Module (entiteit)
Zie ook Identificatie (onderwerp), Juridische verantwoording (onderwerp), Proefversies voor een besluit (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
FRBRWork STOP identificatie (entiteit) 1..1

De IRI van een Work volgens de naamgevingsconventie.

Worktype Resource identificatie (entiteit) 1..1

de typering van één FRBR Work.

Waardelijst worktype

Is tijdelijk deel van Work identificatie (entiteit) 0..1

Enumeraties

Oplossing samenloop
Beschrijving

De mogelijke stadia waarin het oplossen van de samenloop (door het bevoegd gezag) zich kan bevinden.

Waarden Beschrijving
Nog niet ontvangen

De samenloop is geconstateerd in de geautomatiseerde consolidatie. Het bevoegd gezag heeft nog geen actie ondernomen om de samenloop op te lossen of om aan te geven dat de samenloop niet opgelost zal worden. Dat kan nog komen, maar het bevoegd gezag heeft niet de verplichting om dit voor alle toestanden te doen.

Juridisch ondoenlijk

Geeft aan dat het in de opvatting van het bevoegd gezag niet mogelijk is de samenloop op te lossen, omdat het juridisch te complex of te omvangrijk is.

Niet voorgenomen

Het bevoegd gezag is niet voornemens de samenloop op te lossen. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke verplichting toe bestaat.