Instrument en instrumentversies

Voor alle "documenten" die door STOP beschreven worden, zoals (versie van) een besluit of een regeling, wordt het FRBR model (Functional Requirements for Bibliographic Records) gehanteerd. In plaats van de FRBR termen Work en Expression gebruikt STOP de term instrument om alle versies van een bepaald document aan te duiden, en instrumentversie voor een specifieke versie van een "document".

Annotatie (entiteit)Instrumentversie informatie (entiteit)Context informatie (entiteit)Serialisatie van instrumentversie (entiteit)Serialisatie (entiteit)Module (entiteit)Instrumentversie (entiteit)Instrument (entiteit)Manifestation (entiteit)Expression (entiteit)Work (entiteit)

Met "document" wordt niet alleen de tekst bedoeld, maar ook alle informatie die daarmee geassocieerd is. Dat valt uiteen in Instrumentversie informatie die specifiek is voor een instrumentversie en in principe niet verandert, en Context informatie die tijdsafhankelijk is.

Alle informatie wordt in kleinere delen, Modules, opgedeeld die elk over een bepaald thema gaan. Een Module is als bouwblok te gebruiken in de specificatie van een uitwisselingsformaat. STOP specificeert hoe een module geserialiseerd moet worden. STOP bevat ook een serialisatievoorschrift voor alle informatie in een gehele instrumentversie.

Elementen

Annotatie
Beschrijving

Nog niet in deze versie van STOP beschreven

Specialisatie van Module (entiteit)
Generalisatie van Consolidatie-informatie (entiteit), Metadata Informatieobject (entiteit), Metadata besluit (entiteit), Metadata kennisgeving (entiteit), Metadata officiële publicatie (entiteit), Metadata regeling (entiteit), Procedureverloopmutatie (entiteit), Symbolisatie (entiteit)
Zie ook Procedureverloop (onderwerp)
Context informatie
Beschrijving
Context informatie representeert informatie die gaat over een Instrument of Instrumentversie, maar die ontstaat of beïnvloed wordt door gebeurtenissen die de instrument(versie) niet zelf wijzigen. Voorbeelden van context informatie zijn:
  • hoe de instrumentversie of toestand in relatie staat tot een andere instrumentversie, bijvoorbeeld omdat de andere instrumentversie naar deze instrumentversie verwijst;
  • eigenschappen die beïnvloed worden door informatie uit andere instrumentversies, zoals een nieuw besluit dat de geldigheid verandert van deze toestand
  • eigenschappen die aangeven wat een STOP-gebruikend systeem weet over een instrumentversie, bijvoorbeeld welke modules er van een instrumentversie bestaan.
Kenmerkend voor deze module is dat de informatie die door deze module gemodelleerd wordt in de tijd kan veranderen zonder dat de instrumentversie of toestand zelf gewijzigd wordt, bijvoorbeeld doordat een STOP-gebruikend systeem aanvullende informatie ontvangt. De context informatie wordt daarom voorzien van tijdstempels om aan te geven voor welk moment in de tijd de inhoud van de module actueel is.
Specialisatie van Module (entiteit)
Generalisatie van Actuele consolidatie-informatie (entiteit), Instrumentversie revisie (entiteit), Juridische verantwoording (entiteit), Procedureverloop (entiteit), Proefversies (entiteit), Toestanden (entiteit)
Zie ook Consolidatie van een instrument (onderwerp)
Eigenschappen Type Kardinaliteit Beschrijving
Bekend op datum 1..1

Bekend op is de datum waarop eenieder kennis kon hebben van bepaalde informatie. Dat kan het geval zijn omdat de informatie via een (officiële) publicatie is verspreid, maar het kan ook zijn dat de informatie via andere kanalen publiek is gemaakt.

Het is niet gezegd dat op deze datum het STOP-gebruikend systeem ook daadwerkelijk beschikte over deze informatie. Het systeem kan de informatie op een later tijdstip ontvangen hebben. Als het onderscheid tussen (in principe) bekend voor eenierer en bekend in het STOP-gebruikend systeem relevant is, dan moet ook Ontvangen op (eigenschap van Context informatie) uitgewisseld worden.

Ontvangen op datum 0..1

Ontvangen op geeft aan sinds welk moment het STOP-gebruikend systeem kennis heeft van bepaalde informatie en die informatie ook kan en mag verstrekken.

Het uitwisselen van deze tijdstempel is alleen nuttig als het een later tijdstip betreft dan Bekend op (eigenschap van Context informatie), en daarmee dat het informatie-verstrekkende systeem gedurende een zekere tijd niet beschikte over informatie die elders al wel bekend was en daarmee mogelijk tijdelijk een verkeerd beeld van de (juridische) werkelijkheid heeft verspreid.

Expression
Definitie

De "specifieke intellectuele of artistieke vorm die een werk aanneemt elke keer dat het wordt gerealiseerd". Een Expression is één van de basisenititeiten in het FRBR model

Beschrijving

Een Expression is de realisatie van Work. Een Expression wordt vormgegeven door een Manifestation waarvan een Item een specifieke kopie is.

Generalisatie van Besluitversie (entiteit), Herdruk (entiteit), Informatieobjectversie (entiteit), Initiële publicatie (entiteit), Instrumentversie (entiteit), Kennisgevingversie (entiteit), Officiële-publicatieversie (entiteit), Rectificatieversie (entiteit), Regelingversie (entiteit), Toestand (entiteit)
Zie ook Het FRBR model (onderwerp), Identificatie (onderwerp)
Instrument
Beschrijving

Een instrument is een abstractie van de verschillende "documenten" die door STOP beschreven worden.

Specialisatie van Work (entiteit)
Generalisatie van Alleen bekend te maken informatieobject (entiteit), Besluit (entiteit), Geo-informatieobject (GIO) (entiteit), Informatief informatieobject (entiteit), Informatieobject (entiteit), Juridisch informatieobject (entiteit), Kennisgeving (entiteit), Officiële publicatie (entiteit), Ontwerpbesluit (entiteit), Regeling (entiteit), Soort = Bekendmaking (entiteit), Soort = Kennisgeving (entiteit), Soort = Rectificatie (entiteit), Soort = Terinzagelegging (entiteit), Te consolideren informatieobject (entiteit)
Zie ook Consolidatie van een instrument (onderwerp), Objectgericht modelleren (onderwerp), Procedureverloop (onderwerp), Toestanden (onderwerp)
Instrumentversie
Beschrijving

Een instrumentversie is een Expression van een Instrument.

Specialisatie van Expression (entiteit)
Generalisatie van Besluitversie (entiteit), Herdruk (entiteit), Informatieobjectversie (entiteit), Initiële publicatie (entiteit), Kennisgevingversie (entiteit), Officiële-publicatieversie (entiteit), Rectificatieversie (entiteit), Regelingversie (entiteit)
Zie ook Consolidatie van een instrument (onderwerp), Historie van een object (onderwerp), Modules en revisies (onderwerp), Objectgericht modelleren (onderwerp), Toestanden (onderwerp)
Instrumentversie informatie
Beschrijving

Instrumentversie informatie is een abstractie om een deel van de informatie van of over een Instrumentversie te modelleren. De informatie in deze module is onveranderlijk: voor een gegeven instrumentversie zal de inhoud van een module steeds hetzelfde zijn. Dit in tegenstelling tot context informatie die in de tijd kan variëren.

Dat wil niet zeggen dat de informatie in de module niet kan evolueren. Maar als de informatie door een (bedrijfs)proces wijzigt, wordt de gewijzigde informatie met een nieuwe instrumentversie of toestand beschreven.

Specialisatie van Module (entiteit)
Generalisatie van Expression identificatie (entiteit), Metadata officiële publicatie versie (entiteit), Metadata regelingversie (entiteit)
Zie ook Consolidatie van een instrument (onderwerp), Modules en revisies (onderwerp)
Manifestation
Definitie

De "fysieke belichaming van een Expression van een Work. Als entiteit vertegenwoordigt Manifestation alle fysieke objecten die dezelfde kenmerken hebben, zowel wat betreft intellectuele inhoud als fysieke vorm." Een Manifestation is één van de basisenititeiten in het FRBR model

Beschrijving

Eén fysiek examplaar van een Manifestion heet in FBRB-termen een Item.

Generalisatie van Serialisatie van instrumentversie (entiteit)
Zie ook Het FRBR model (onderwerp), Identificatie (onderwerp)
Module
Beschrijving

Een Module is een abstractie om een deel van de informatie in of over een Instrumentversie, Toestand of om Context informatie te modelleren. In een module van een bepaald type wordt gelijksoortige informatie bijeengebracht. Bij de specificatie van een API voor een STOP-gebruikend systeem wordt de uitgewisselde informatie samengesteld uit de beschikbare modules. Een module is daarmee de kleinste hoeveelheid informatie die uitgewisseld kan worden.

Generalisatie van Actuele consolidatie-informatie (entiteit), Annotatie (entiteit), Consolidatie identificatie (entiteit), Consolidatie-informatie (entiteit), Context informatie (entiteit), Expression identificatie (entiteit), Geo-informatieobject vaststelling (entiteit), Geo-informatieobject versie (entiteit), Geografische context (entiteit), Hoofdregeling (tekst) (entiteit), Instrumentversie informatie (entiteit), Instrumentversie revisie (entiteit), Juridische verantwoording (entiteit), Metadata Informatieobject (entiteit), Metadata Informatieobjectversie (entiteit), Metadata besluit (entiteit), Metadata kennisgeving (entiteit), Metadata officiële publicatie (entiteit), Metadata officiële publicatie versie (entiteit), Metadata regeling (entiteit), Metadata regelingversie (entiteit), Module revisie (entiteit), PDF document (entiteit), Procedureverloop (entiteit), Procedureverloopmutatie (entiteit), Proefversies (entiteit), Regeling (tekst) (entiteit), Regeling compact (tekst) (entiteit), Regeling klassiek (tekst) (entiteit), Regeling met artikelstructuur (entiteit), Regeling met vrijetekststructuur (entiteit), Symbolisatie (entiteit), Tekst kennisgeving (entiteit), Tijdelijk regelingdeel (tekst) (entiteit), Toestanden (entiteit), Uitbreidbare waardelijst (entiteit), Waardelijst (entiteit), Work identificatie (entiteit)
Zie ook Modules en revisies (onderwerp)
Serialisatie
Beschrijving

STOP biedt voor elke Module een voorschrift hoe de informatie in de module geserialiseerd moet worden als onderdeel van data uitwisseling. Die specificaties vormen geen onderdeel van het informatiemodel, maar het informatiemodel verwijst wel naar de documentatie ervan.

Generalisatie van Manifestation identificatie (entiteit)
Serialisatie van instrumentversie
Beschrijving

Dit informatiemodel biedt voor elke Instrumentversie een model van alle informatie die via de STOP standaard voor de instrumentversie uitgewiseld kan worden. Dat maakt het mogelijk alle informatie voor een instrumentversie in één keer uit te wisselen. Omdat een systeem dat STOP gebruikt zelf kan selecteren welke informatie ontvangen of verstuurd wordt, zal in de praktijk de volledige serialisatie niet gebruikt worden.

STOP biedt ook alle specificaties hoe al die informatie geserialiseerd kan worden. Die specificaties vormen geen onderdeel van het informatiemodel, maar het informatiemodel verwijst wel naar de documentatie ervan.

Specialisatie van Manifestation (entiteit)
Work
Definitie

Een "apart te onderscheiden, afzonderlijke intellectuele of artistieke creatie". Een Work is één van de basisentiteiten in het FRBR model

Beschrijving

Een Work wordt gerealiseerd door middel van een Expression. Een Expression wordt vormgegeven door een Manifestation waarvan een Item een specifieke kopie is.

Generalisatie van Alleen bekend te maken informatieobject (entiteit), Besluit (entiteit), Consolidatie van instrument (entiteit), Geo-informatieobject (GIO) (entiteit), Informatief informatieobject (entiteit), Informatieobject (entiteit), Instrument (entiteit), Juridisch informatieobject (entiteit), Kennisgeving (entiteit), Officiële publicatie (entiteit), Ontwerpbesluit (entiteit), Regeling (entiteit), Soort = Bekendmaking (entiteit), Soort = Kennisgeving (entiteit), Soort = Rectificatie (entiteit), Soort = Terinzagelegging (entiteit), Te consolideren informatieobject (entiteit)
Zie ook Het FRBR model (onderwerp), Identificatie (onderwerp)