Documentatie van imop-geo.xsd

Onderstaand schema beschrijft hoe een GIO wordt uitgewisseld. Het volgende UML diagram is een schematische weergave van de inhoud van dit schema:<GeoInformatieObjectVaststelling>

Dit is het root elemen voor de vaststelling van een GIO. Bij een vaststelling moet een context worden meegeleverd en de vastgestelde versie. Wanneer het bij de vaststelling gaat om een wijziging ten opzichte van een vorige versie wordt het versienummer ten opzicht waarvan de GIO gewijzigd is meegegeven.

onderdelen

NaamOmschrijving
contextcontext ten opzichte waarvan de GIO is vastgesteld.
vastgesteldeVersieIn dit element dit de daardwerkelijke inhoud van de GIO die wordt vastgelegd.
wasIDJOIN identificatie van de GIO versie ten opzichte waarvan deze GIO wordt vastgesteld. Bij een initiele vaststelling of een vaststelling waarbij de oude situatie niet van belang is wordt dit niet meegeleverd.

<GeoInformatieObjectVersie>

Specifieke versie van een GIO.

onderdelen

NaamOmschrijving
workIDJOIN identificatie van het work waarvan deze versie een expressie is.
expressionIDJOIN identifictie van deze versie.
eenheidlabelWanneer de Locaties van een GIO kwantitatieve waardes bevatten dan beveat dit kenmerk een mens leesbaar label dat de eenheid aanduid van de kwantitatieve waarde. voorbeeld: als de normwaardes in deze GIO bouwhoogtes bevatten kan de waarde van eenheidlabel 'meters boven maaiveld' zijn.
eenheidIDWanneer de Locaties van een GIO kwantitatieve waardes bevatten dan kan dit kenmerk een identifier bevatten dat de eenheid aanduidt van de kwantitatieve waarde. Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het toekennen van een identifier aan een eenheid. Wanneer het bevoegd gezag in twee GIO's dezelfde waarde aan dit kenmerk toekent worden deze GIO's geacht dezelfde eenheid te gebruiken.
normlabelAls deze GIO een norm bevat, bevat dit veld het label behorend bij deze norm.
normIDWanneer de Locaties van een GIO norm bevatten dan kan dit kenmerk een identifier bevatten die deze norm identificeert. Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het toekennen van een identifier aan een norm. Wanneer het bevoegd gezag in twee GIO's dezelfde waarde aan dit kenmerk toekent worden deze GIO's geacht over dezelfd norm te gaan.
groepenlijst van <Groep> elementen die in deze GIO gebruikt worden.
locatieslijst van Locaties behorend bij deze versie van de GIO.

<Groep>

Dit element bevat een identificatie en een label van de groepen die in deze GIO gebruikt zijn.

onderdelen

NaamOmschrijving
groepIDIdentificatie van een subgroep in een Groep-locatie. Deze id moet voldoen aan regex( [A-Za-z0-9][A-Za-z0-9_-]*)
labelLabel behorend bij een een groep in de Locatiegroep. Dit label kan in de tekst van de regeling gebruikt worden. voorbeeld: Voor de locaties gemarkeerd met 'zone 1' gelden de volgende regels.

<Locatie>

Een GIO bestaat uit een collectie Locaties. Een Locatie bevat een geometrie (begrenzing van een gebied) en kan een naam hebben. Daarnaast heeft iedere Locatie een uniek identificatienummer.

onderdelen

NaamOmschrijving
naamNaam van de Locatie (deze naam kan bijvoorbeeld gebruikt worden als label). Iedere Locatie moet een unieken naam hebben binnen een GIO.
geometrieGeometrie van deze Locatie. In de serialisatie wordt deze uitgewisseld zoals beschreven in het basisgeometrie model zoals beschreven in https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/STOPTPOD. In dit document staan ook de toegestane Ruimtelijk Referentiesystemen
groepIDWanneer er sprake is van GIO-delen dan bevat deze eigenschap de identificatie van het GIO-deel waar deze Locatie bijhoort. Omdat het hier om een identificatie geldt moet de waarde aan de volgende regexp voldoen [A-Za-z0-9][A-Za-z0-9_-]*
kwantitatieveNormwaardeWanneer bij een Locatie een kwalititatieve Normwaarde hoort is deze waarde bevat in dit veld. Zoals beschreven in het IMOW is deze waarde altijd een floating point getan. De typering van deze waarde is dan bevat in de waardes eenheidlabel en eenheidID van de GIO waar deze waarde bij hoort.
kwalitatieveNormwaardeWanneer bij een Locatie een kwalitatieve Normwaarde hoort (zoals beschreven in IMOW) is deze waarde bevat in dit veld. Een kwalitatieve normwaarde is een tekstuele omschrijving.

Eisen aan inhoud van bestand:

  • Van de waardes kwalitatieveNormwaarde en kwantitatieveNormwaarde in een Locatiemag er slechts 1 een waarde hebben.

  • Als er één locatie is in een GIO waar groepID is ingevuld moeten ze allemaal ingevuld.

  • Als er één locatie is in een GIO waar kwantitatieveNormwaarde is ingevuld moeten ze allemaal een kwantitatieveWaarde hebben

  • Als er één locatie is in een GIO waar kwalitatieveNormwaarde is ingevuld moeten ze allemaal een kwalitatieveNormwaarde hebben

  • Als een locatie een groepid heeft dan moet deze ook voorkomen in het lijstje groepen.

  • kwalitatieveNormwaarde en kwantitatieveNormwaarde mogen niet beide een waarde hebben.

  • Als een groepID voorkomt in het lijstje groepen dan moet er minstens 1 locatie zijn met dat groepID.

  • Twee labels in het lijstje groepen mogen niet dezelfde waarde hebben.

  • Twee groepID’s in het lijstje gropen mogen niet dezelfde waarde hebben.

  • Een groepID mag geen lege string zijn.